Biblioteka

 [powrót do strony głównej]

Lokalizacja ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 03
Telefon tel. 22 55-20-525
Pracownicy Iwona Książek | bibliotekarz | szjobib@uw.edu.pl
Godziny otwarcia poniedziałek – czwartek 08:15 – 15:00,  piątek 9:00 – 15:00
Przerwa poniedziałek 11:00 – 12:30

 


Czasopisma dostępne w bibliotece SzJO UW

j. angielski The Economist | Time
j. niemiecki Focus
j. francuski L’Express

Nabytki


Regulamin

Przepisy ogólne

Biblioteka Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego jest biblioteką dydaktyczną.

Prawo wypożyczania mają: pracownicy SzJO, studenci UW,doktoranci UW.

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowanie materiałów bibliotecznych. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub odkupić inną książkę o podobnej wartości.

Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.

Udostępnianie na miejscu

Z czytelni mogą korzystać osoby wypożyczające zbiory z biblioteki Szkoły Języków Obcych. Korzystających z czytelni obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni okryć, teczek i toreb,
 • zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza i wpisanie do zeszytu obecności,
 • zarejestrowanie u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych publikacji.

Zbiory znajdujące się na półkach wydaje pracownik Biblioteki.

Wynoszenie czasopism i książek poza obręb czytelni bez zgody pracownika Biblioteki jest niedopuszczalne.

Wypożyczanie

 • Zapisu do wypożyczalni dokonuje się na podstawie legitymacji pracowniczej lub indeksu UW. Zapis powinien być odnawiany na początku każdego roku akademickiego.
 • Wypożyczeń dokonuje się na podstawie wypełnionego rewersu. Przy zwrocie dzieła rewers jest niszczony.

(a) Student ma prawo wypożyczyć jedna książkę (lekturę) na okres 1 miesiąca.

(b) Lektor ma prawo wypożyczyć podręczniki i materiały audiowizualne w danym roku akademickim na 1 semestr. Istnieje możliwość przedłużenia wypożyczenia po okazaniu bibliotekarzowi wypożyczonych pozycji i wypisaniu nowych rewersów.

 • Lektorom wypożyczane są również pomoce dydaktyczne np. magnetofony, kasety magnetofonowe, video, płyty CD i DVD, które muszą być zwrócone tego samego dnia.
 • Czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z wypożyczonych książek do  zakończenia zajęć w semestrze letnim  najdalej do 15 czerwca każdego roku akademickiego.
 • Każdy użytkownik Biblioteki odchodzący z Uniwersytetu Warszawskiego ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
 • Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu
 • Odmowa zwrotu książek mimo wysyłanych przez Bibliotekę (drogą mailową) upomnień spowoduje dochodzenie roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 • Biblioteka określa kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu.