CZAS PRACY

CZAS PRACY

Zatrudnienie pracownicze polega na świadczeniu pracy na podstawie stosunku pracy i podlega przepisom Kodeksu Pracy oraz innym przepisom prawa pracy. [więcej]

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 130 „Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych […] Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie.” [więcej]

NIEOBECNOŚĆ W PRACY

Decyzją dyrekcji SzJO UW, na podstawie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego §15 pkt 3, nauczyciel SzJO ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność, przedkładając odpowiednie dowody. Za usprawiedliwiające nieobecność w pracy uznaje się dowody wymienione w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. § 3 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy:

O każdym przypadku odwołania zajęć nauczyciel informuje kierownika zespołu, oba sekretariaty SzJO oraz – w przypadku lektoratów odbywających się poza budynkami SzJO – sekretariat kierunku studiów, dla których przewidziany jest lektorat (lista kontaktów do sekretariatów poszczególnych wydziałów). Należy również w miarę możliwości powiadomić studentów o odwołanych zajęciach poprzez system poczty uniwersyteckiej „u-mail” (dostępny za pośrednictwem konta USOS). Kierownik zespołu, w miarę możliwości czasowych i kadrowych, organizuje jak najszybciej zastępstwo/-a.

Powyższe zasady dotyczą niemożności stawienia się do pracy rozumianej jako niemożność przeprowadzenia zajęć, odbycia dyżuru w wyznaczonym terminie oraz udziału w innych zadaniach uznanych przez Dyrektora SzJO za obowiązkowe (np. w zebraniach, szkoleniach, sesji egzaminacyjnej).

Niezastosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało udzieleniem kary upomnienia, kary nagany (zgodnie z Regulaminem Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, § 30) a następnie negatywną oceną okresową.

DNI I GODZINY DZIEKAŃSKIE

Szkoła Języków Obcych jest jednostką ogólnouczelnianą, która świadczy usługi dla wydziałów; w związku z tym SzJO nie jest uprawniona do samodzielnego ogłaszania dni lub godzin wolnych od zajęć.

 1. W przypadku lektoratów dedykowanych, które odbywają się wyłącznie na danym wydziale, ogłoszenie przez władze wydziału dni lub godzin dziekańskich oznacza, że zajęcia lektoratowe mające się odbyć w tym terminie zostają odwołane;
 2. W przypadku grup międzywydziałowych wskazane jest przeprowadzenie przez lektora sondy mającej na celu zorientowanie się, ilu studentów w grupie reprezentuje wydziały, które ogłosiły dni lub godziny dziekańskie. Jeśli w wyniku tej sondy okaże się, że dni lub godziny dziekańskie wystąpią na wszystkich wydziałach reprezentowanych w danej grupie, zajęcia zostają odwołane;
 3. W przypadku grup międzywydziałowych, w których są studenci reprezentujący wydziały, które nie ogłosiły dni lub godzin dziekańskich, lektor jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem. Nie określamy dolnego limitu obecności studentów koniecznego do tego, by zajęcia odbyć, gdyż zakładamy, że nawet w przypadku dwóch-trzech osób lektor może wykorzystać zajęcia w sposób twórczy i dla tych studentów przydatny;
 4. Odwołując zajęcia lektoratowe w okolicznościach opisanych powyżej w punktach 2 i 3 wskazane jest, by lektor wyznaczył studentom pracę do wykonania w domu.

Studenci, którzy decyzją władz swego Wydziału mieli dni lub godziny dziekańskie w porze odbywania się lektoratu, mają na tych zajęciach nieobecność usprawiedliwioną.

PENSUM, GODZINY PONADWYMIAROWE, DODATKOWE KURSY, LIKWIDACJA MAŁYCH GRUP

Planowanie i rozliczanie pensum odbywa się na podstawie przepisów wymienionych [tutaj] oraz poniższych zarządzeń Dyrektora SzJO.

Zgodnie z art. 106 pkt 1 Statutu UW: „pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązani są unikać sytuacji prowadzących do konfliktu zobowiązań wobec UW i zewnętrznych podmiotów oraz konfliktu własnego interesu materialnego z interesem UW.”

Nauczyciele SzJO wypełniają kartę obciążeń i składają ją w sekretariacie ds. pracowniczych po III turze rejestracji, do połowy listopada każdego roku. W przypadku zmian w obciążeniu należy złożyć skorygowaną kartę obciążeń (z dopiskiem „korekta”) do końca maja.

Sprawozdania z przeprowadzonych zajęć wypełniają Nauczyciele, którzy prowadzą lektoraty w wymiarze przekraczającym pensum obowiązujące na danym stanowisku.

 • Po zakończeniu każdego miesiąca, należy wypełnić sprawozdanie i przekazać je do sekretariatu.
 • Osoby, które obciążone są ponad pensum TYLKO czasowymi zastępstwami, wypełniają sprawozdania za każdy miesiąc, w którym przeprowadziły dodatkowe zajęcia.
 • Sprawozdania, podpisane własnoręcznie, należy składać w sekretariacie do 10 dnia następnego miesiąca. Należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich rubryk.
 • Jeżeli 10 dzień miesiąca wypada w sobotę lub w niedzielę sprawozdania można składać do najbliższego poniedziałku.
 • Wyjątkowo w czerwcu wypełnione sprawozdania należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu ostatnich zajęć, a nie czekać do 10 lipca!

UWAGA: Do sprawozdań wpisuje się tylko te godziny zajęć, które się odbyły, a nie te które planowaliśmy.

Warszawa, 29 kwietnia 2014

Zarządzenie p. o. dyrektora SzJO nr 1/2013 w sprawie zasad planowania pensum i godzin ponadwymiarowych:

 1. Lektoraty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych
 1. W pierwszej kolejności kierownik zespołu językowego planuje pensum:
 • dla lektorów: 300 godzin dydaktycznych w semestrze zimowym i 240 godzin w semestrze letnim lub 240 godzin w sem. zimowym i 300 godzin w sem. letnim (razem w skali roku: 540 godzin);
 • dla wykładowców i starszych wykładowców: 180 godzin dydaktycznych w sem. zimowym i 180 godzin w sem. letnim (razem w skali roku: 360 godzin);
 • do pensum wlicza się grupy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych;
 • grupy na studiach niestacjonarnych zaocznych można wliczyć do pensum wyłącznie wtedy, kiedy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych brakuje grup do zapewnienia pensum nauczycielom danego języka i pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody dyrektora SzJO; w takim przypadku stosuje się przelicznik: liczba godzin dydaktycznych x 1,5;
 • indywidualne konsultacje dla osób niepełnosprawnych lub inne formy kształcenia językowego (np. kursy intensywne w przerwie zimowej lub letniej) można wliczyć do pensum wyłącznie wtedy, kiedy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych brakuje grup do zapewnienia pensum nauczycielom danego języka, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody dyrektora SzJO;
 • w sytuacji, gdy nie wszystkie wydziały zdążyły przesłać zamówienia na lektoraty, kierownik zespołu planuje pensum dla nauczycieli prowadzących lektoraty dla studentów tych wydziałów, na podstawie planu z poprzedniego roku;
 • kierownik zespołu językowego przedstawia dyrektorowi SzJO do akceptacji projekt rozdysponowania grup w ramach pensum; projekt ten wyszczególnia liczbę grup, poziom i profil każdej grupy oraz informację o tym, czy zajęcia prowadzone będą na wydziale czy w budynkach SzJO.
 1. Wraz z projektem rozdysponowania grup w ramach pensum kierownik zespołu językowego przedstawia dyrektorowi SzJO do akceptacji wykaz planowanych godzin ponadwymiarowych (liczba grup na poszczególnych poziomach, z rozróżnieniem na grupy wydziałowe i międzywydziałowe, wraz z terminami i lokalizacją, bez nazwisk prowadzących).
 1. Po zaakceptowaniu przez dyrektora SzJO wykazu grup wchodzących do pensum i wykazu godzin ponadwymiarowych, kierownik
 • przekazuje do wiadomości wszystkich członków zespołu plan wszystkich nadgodzin;
 • nauczyciele wskazują grupy, które mogą objąć w ramach nadgodzin;
 • w przypadku, kiedy do prowadzenia danej grupy zgłasza się więcej niż jedna osoba, kierownik przydziela grupę, kierując się następującymi kryteriami: wyniki ankiet z co najmniej dwóch poprzednich lat oraz wyniki co najmniej dwóch ostatnich hospitacji; wywiązywanie się nauczyciela z obowiązków służbowych (uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach, podejmowanie się zastępstw, itp.); w przypadku, kiedy wyniki ankiet, hospitacji oraz stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych są porównywalne, nadgodziny przyznawane są nauczycielowi zatrudnionemu na wyższym stanowisku.
 • nie można powierzyć nadgodzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu).
 1. Całkowita liczba godzin (pensum i nadgodziny) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych w skali roku nie powinna przekraczać 720 godzin dydaktycznych w roku. Przekroczenie tego limitu możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora SzJO.
 1. W budynkach SzJO, w przypadku grup prowadzonych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych, nauczyciel może prowadzić nie więcej niż 3 grupy (Zespół J. Angielskiego) i nie więcej niż 5 grup (pozostałe zespoły językowe). Pozostałe godziny mogą być wypracowane wyłącznie w salach wydziałowych.
 1. W przypadku braku chętnych do prowadzenia nadgodzin, powierza się je nauczycielom, którzy nie mają nadgodzin, w wymiarze nie przekraczającym 1/2 pensum.
 1. Kierownik przedstawia ostateczną wersję planu do akceptacji dyrektorowi SzJO.
 1. Po uzyskaniu akceptacji, w pierwszej kolejności w USOSie udostępniane są grupy wchodzące do pensum i nadgodziny w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 pensum. Pozostałe nadgodziny udostępniane są dopiero wtedy, kiedy średnia zapełnienia dla grup danego lektora przekroczy 16 osób i w żadnej z grup nie ma mniej niż 12 osób.
 1. E-lektoraty, grupy półinternetowe i w pełni internetowe są tworzone na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu dyrektora SzJO i mogą one być powierzone jedynie nauczycielom spełniającym kryteria wyszczególnione w odrębnym zarządzeniu dyrektora SzJO.
 1. Za zaplanowanie pensum i nadgodzin oraz rozliczenie obciążenie dydaktycznego zgodnie z powyższymi wytycznymi odpowiada kierownik danego zespołu językowego.
 1. Lektoraty na studiach niestacjonarnych zaocznych
 1. Koordynator SzJO ds. lektoratów na studiach niestacjonarnych zaocznych, po zebraniu zamówień od wydziałów, przekazuje zespołom językowych wykaz grup wraz z poziomami, terminami i lokalizacją.
 1. Nauczyciele wskazują grupy, które mogą objąć w ramach nadgodzin.
 1. W przypadku, kiedy do prowadzenia danej grupy zgłasza się więcej niż jedna osoba, koordynator, po skonsultowaniu się z kierownikiem zespołu językowego, przydziela grupę, kierując się następującymi kryteriami:
 • wyniki ankiet z co najmniej dwóch poprzednich lat oraz wyniki co najmniej dwóch ostatnich hospitacji;
 • wywiązywanie się nauczyciela z obowiązków służbowych (uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach, podejmowanie się zastępstw, itp.);
 • w przypadku, kiedy wyniki ankiet, hospitacji oraz stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych są porównywalne, nadgodziny przyznawane są nauczycielowi zatrudnionemu na wyższym stanowisku;
 • nie można powierzyć nadgodzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu);
 • w przypadku braku chętnych do prowadzenia nadgodzin, powierza się je nauczycielom, którzy nie mają nadgodzin, w wymiarze nie przekraczającym 1/2 pensum.
 1. Nauczyciel może prowadzić na studiach niestacjonarnych zaocznych maksymalnie dwie grupy. Przekroczenie tego limitu możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora SzJO.
 1. E-lektoraty można powierzyć jedynie nauczycielom spełniającym kryteria wyszczególnione w odrębnym zarządzeniu dyrektora SzJO. Obsadę e-lektoratów zapewnia koordynator SzJO ds. lektoratów na studiach zaocznych, konsultując się z kierownikiem zespołu językowego oraz koordynatorem SzJO ds. e-lektoratów.
 1. Koordynator przedstawia ostateczną wersję planu kierownikowi zespołu językowego, a ten, po sprawdzeniu jego prawidłowości, dyrektorowi SzJO.
 1. Za zaplanowanie oraz rozliczenie obciążenia na studiach niestacjonarnych zaocznych zgodnie z powyższymi wytycznymi odpowiada kierownik danego zespołu językowego.

III. Kursy intensywne (w przerwie zimowej i letniej)

 1. Nauczyciel może zgłosić najwyżej dwa kursy intensywne. Zgłoszenia kursów należy przesłać najpóźniej miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze. Dokładny termin zostanie każdorazowo podany do wiadomości przez dyrekcję.
 2. Zgłoszenia zbierają kierownicy zespołów. Na podstawie przedstawionych sylabusów kierownik zespołu sporządza ranking, według którego kursy będą wprowadzane do oferty. Kolejny kurs na danym poziomie może zostać wprowadzony do oferty dopiero po wystarczającym zapełnieniu się wcześniej wprowadzonego kursu na tym samym poziomie z tego samego języka. W pierwszej kolejności będą wprowadzane kursy nauczycieli osiągających wysokie wyniki w ankiecie studenckiej oraz nauczycieli, którzy angażują się w prace merytoryczne i organizacyjne na rzecz SzJO. Pozostałe kursy mogą być wprowadzone dopiero po zapełnieniu się już wprowadzonych kursów.
 3. Nie można powierzyć nadgodzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu).
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na formularzu sylabusa. W sylabusie należy m.in. wyszczególnić koszt zakupu podręcznika lub sporządzenia kserokopii. Sylabusy niekompletne, zawierające błędy lub nadesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
 5. Kursy muszą uwzględniać obowiązujące w SzJO efektami uczenia się. W trakcie kursów muszą być wprowadzane i rozwijane wszystkie cztery sprawności językowe.
 6. Kursy intensywne nie mogą odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnych. Nie mogą też kolidować z innymi obowiązkami nauczyciela SzJO.
 7. Kursy obejmują 30 godzin dydaktycznych. Maksymalna liczba godzin danego kursu w ciągu dnia nie może przekraczać 4 godzin dydaktycznych. Wszystkie zajęcia muszą być stacjonarne (odbywać się w klasie). Platforma internetowa może jedynie służyć do umieszczania dodatkowych materiałów.
 8. Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.
 9. Na przedostatnich lub ostatnich zajęciach należy przeprowadzić ankietę. Zamiast kodu studenci wpisują na ankiecie nazwisko prowadzącego oraz oznaczenie grupy (poziom, termin). Ankiety należy złożyć w zaklejonej i podpisanej przez studenta kopercie w sekretariacie ds. pracowniczych.
 10. O ostatecznej ofercie kursów intensywnych decyduje dyrektor SzJO.
 1. Kursy dla pracowników administracji UW
 1. Po wpłynięciu zgłoszeń od pracowników administracji UW dyrekcja lub wskazana przez dyrektora osoba, odpowiadająca za kursy dla pracowników administracji, zwraca się do kierownika właściwego zespołu językowego o przekazanie nauczycielom wykazu grup wraz z proponowanymi poziomami, terminami i lokalizacją.
 1. Nauczyciele wskazują grupy, które mogą objąć w ramach nadgodzin.
 1. W przypadku, kiedy do prowadzenia danej grupy zgłasza się więcej niż jedna osoba, kierownik zespołu językowego przydziela grupę, kierując się następującymi kryteriami:
 • wyniki ankiet z co najmniej dwóch poprzednich lat oraz wyniki co najmniej dwóch ostatnich hospitacji;
 • wywiązywanie się nauczyciela z obowiązków służbowych (uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach, podejmowanie się zastępstw, itp.);
 • w przypadku, kiedy wyniki ankiet, hospitacji oraz stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych są porównywalne, nadgodziny przyznawane są nauczycielowi zatrudnionemu na wyższym stanowisku;
 • nie można powierzyć nadgodzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu).
 1. Nauczyciel może prowadzić maksymalnie jedną grupę dla pracowników administracji w semestrze. Przekroczenie tego limitu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora SzJO.
 1. Kurs prowadzony jest na podstawie przyjętego przez SzJO programu.
 1. Kierownik przedstawia proponowaną obsadę do akceptacji dyrektorowi SzJO.
 1. Inne kursy

Obsadę innych kursów zatwierdza dyrektor SzJO, konsultując się z kierownikiem właściwego zespołu językowego i biorąc pod uwagę:

 • wymiar pozostałych obciążeń dydaktycznych i organizacyjnych nauczyciela;
 • wyniki ankiet z co najmniej dwóch poprzednich lat oraz wyniki co najmniej dwóch ostatnich hospitacji;
 • wywiązywanie się nauczyciela z obowiązków służbowych (uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach, podejmowanie się zastępstw, itp.);
 • w przypadku, kiedy wyniki ankiet, hospitacji oraz stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych są porównywalne, godziny przyznawane są nauczycielowi zatrudnionemu na wyższym stanowisku;
 • nie można powierzyć godzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu).
 1. o. dyrektor Szkoły Języków Obcych UW Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie likwidacji grup o zbyt niskim zapełnieniu

W związku z Uchwałą nr 65 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów” oraz uchwałą Rady Programowej Szkoły Języków Obcych UW z dnia 22 czerwca 2007 r., wprowadzam następujące zasady likwidowania grup o zbyt niskim zapełnieniu, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych dziennych i niestacjonarnych wieczorowych:

 1. W trakcie II i III tury rejestracji (na lektoraty w semestrze zimowym) oraz IV tury rejestracji (na lektoraty w semestrze letnim) kierownik zespołu językowego, nie później niż cztery dni przed końcem danej tury rejestracji, przekazuje sekretariatowi ds. studenckich wykaz wszystkich grup liczących 11 lub mniej osób. Pracownik sekretariatu likwiduje grupy liczące 11 lub mniej osób nie później niż cztery dni przed końcem tury rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2 poniżej. Średnia w pozostałych grupach w danym zespole językowym musi wynosić co najmniej 16 osób w grupie.
 2. Likwidacja grupy polega na usunięciu z USOSweb imienia i nazwiska nauczyciela, terminu i lokalizacji oraz zastąpieniu krótkiego opisu informacją: „W związku ze zbyt małą liczbą uczestników, grupa została zlikwidowana. Prosimy o jak najszybsze przerejestrowanie się do innej grupy. Rejestracja trwa do dnia […]” Po zlikwidowaniu grupy pracownik sekretariatu wysyła pocztą U-mail do studentów danej grupy mail o treści: „Szanowni Studenci! W związku ze zbyt małą liczbą uczestników, grupa nr […] została zlikwidowana. Prosimy o jak najszybsze przerejestrowanie się do innej grupy. Rejestracja trwa do dnia … W razie problemów ze znalezieniem miejsc w innych grupach, prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora SzJO ds. studenckich [adres mailowy]. Z poważaniem, [imię, nazwisko oraz stanowisko pracownika sekretariatu wysyłającego mail, Szkoła Języków Obcych UW]”
 3. Zachowanie w ofercie lektoratów grup mniejszych niż 12-osobowe możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu przez kierownika danego zespołu językowego pisemnej zgody dyrektora SzJO.

25.02.2013

 1. o. dyrektor Szkoły Języków Obcych UW Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

DECYZJA DYREKTORA SZJO W SPRAWIE ROZLICZANIA PENSUM pdf