DOFINANSOWYWANIE UDZIAŁU W SZKOLENIACH

DOFINANSOWYWANIE UDZIAŁU W SZKOLENIACH

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem zasad przyznawania środków finansowych są konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, stypendia Erasmusa i inne wydarzenia w kraju i zagranicą, mające na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych w SzJO.
 2. Wysokość i warunki ustalania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej określają Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku (z późniejszymi zmianami).
 3. Decyzje dotyczące dofinansowania wyjazdu podejmuje dyrektor SzJO po zapoznaniu się z opinią kierownika zespołu językowego oraz rekomendacją Zespołu ds. wyjazdów, uwzględniając przepisy, o których mowa w punkcie 2.

WARUNKI DOFINANSOWANIA UDZIAŁU W SZKOLENIACH

 1. Dofinansowanie wyjazdu uzależnione jest od:
 • środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie SzJO na dany rok akademicki,
 • celu i przydatności wyjazdu dla działalności SzJO,
 • formy upowszechnienia efektów.
 1. W przyznawaniu dofinansowania wyjazdu dyrektor SzJO kieruje się parytetem uwzględniającym liczebność poszczególnych zespołów językowych (w przybliżeniu: angielski – 50%, niemiecki – 20%, romański – 20%, rosyjski – 10% ).
 2. W przypadku wyjazdów na stypendia Erasmusa dyrektor SzJO może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania, będącego dodatkiem do kwoty przyznanej nauczycielowi przez BWZ, pod warunkiem, że kwota ta nie pokrywa w całości udokumentowanych kosztów związanych z wyjazdem na stypendium.
 3. Dyrektor SzJO ma prawo odmówić dofinansowania wyjazdu, jeśli:
 • brak jest funduszy na ten cel,
 • nauczyciel nie realizuje statutowych obowiązków nauczyciela akademickiego UW,
 • wyjazd nie ma związku z misją i działalnością SzJO,
 • nauczyciel nie rozliczył się z poprzedniego wyjazdu, nie złożył sprawozdania i nie wywiązał się z obowiązku upowszechnienia wiedzy i efektów
 • nauczyciel nie złożył abstraktu wystąpienia (w przypadku udziału czynnego)
 • nauczyciel nie złożył faktury będącej podstawą rozliczenia kosztów wyjazdu

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie wyjazdu zobowiązany jest do szczegółowego wypełnienia i złożenia wniosku przed planowanym wyjazdem. Wniosek może być odrzucony, jeśli nie zostanie prawidłowo wypełniony. | Formularz wniosku
 2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie ds. pracowniczych.
 3. Kierownik zespołu językowego, po zaopiniowaniu wniosku, przekazuje go Zespołowi ds. wyjazdów.
 4. Zespół ds. wyjazdów w składzie: zastępca dyrektora SzJO ds. finansowych, przedstawiciele poszczególnych zespołów językowych( po jednym z każdego zespołu) oraz z głosem doradczym koordynator programu LLP Erasmus z ramienia SzJO rozpatruje wnioski dwa razy w roku akademickim: w semestrze zimowym i letnim.

W uzasadnionych przypadkach zespół ds. wyjazdów może się spotkać doraźnie.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych na wyjazd podejmuje dyrektor SzJO na podstawie przedstawionych przez zespół ds. wyjazdów rekomendacji.
 2. Pracownik sekcji finansowej SzJO informuje nauczyciela, któremu przyznano dofinansowanie, o czynnościach niezbędnych do realizacji wniosku. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania wymogów i terminów przekazanych przez sekcję finansową.
 3. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży pracownik ma obowiązek zgłoszenia się do pracownika sekcji finansowej w celu rozliczenia wyjazdu.
 4. Nauczyciel składa pisemne sprawozdanie z wyjazdu kierownikowi zespołu językowego. | Formularz sprawozdania
 5. Nauczyciel ustala z kierownikiem zespołu sposób i termin upowszechnienia wiedzy zdobytej podczas swojego wyjazdu.

WYJAZDY LLP ERASMUS

Nauczyciele SzJO mogą ubiegać się o wyjazd szkoleniowy za granicą w ramach programu LLP Erasmus. Koordynator programu LLP Erasmus z ramienia SzJO przesyła kierownikom zespołów informację o terminach składania zgłoszeń. Kierownicy zespołów zbierają zgłoszenia i przygotowują listę rankingową, biorąc pod uwagę m. in. liczbę poprzednich wyjazdów nauczyciela, datę poprzedniego wyjazdu, osiągnięcia danego nauczyciela i jego zaangażowanie w prace na rzecz zespołu i SzJO. Na podstawie list rankingowych dyrekcja SzJO przygotowuje i zatwierdza ostateczną listę osób rekomendowanych do wyjazdu. Wyjazdy nauczycieli SzJO UW w ramach programu LLP Erasmus mogą odbywać się wyłącznie poza okresem trwania zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych.

Koordynatorem programu LLP Erasmus z ramienia SzJO jest mgr Joanna Pawlak-Radzimińska.

ZESPÓŁ DS. DOFINANSOWYWANIA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

 • Magdalena Biesiadecka – przewodnicząca
 • Justyna Deczewska – przedstawicielka Zespołu Języka Rosyjskiego
 • Bożena Karczewska – przedstawicielka Zespołu Języka Niemieckiego, Niderlandzkiego i Języków Skandynawskich
 • Katarzyna Kopij – przedstawicielka Zespołu Języka Angielskiego
 • Janina Sławińska – przedstawicielka Zespołu Języków Romańskich