Dyżury (konsultacje)

Nauczyciel SzJO ma obowiązek odbywania dyżurów w wyznaczonych godzinach. Aktualne terminy dyżurów podane są na stronie internetowej SzJO. Obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzanie, czy podane tam informacje są aktualne. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, należy niezwłocznie powiadomić kierownika zespołu.

Dyżury odbywają się w wymiarze 90 minut raz w tygodniu w trakcie semestru i sesji egzaminacyjnych. Możliwe (a nawet zalecane) jest podzielenie dyżuru na dwa bloki 2 x 45 minut w dwa różne dni tygodnia. Nie można scalać dyżurów w bloki dłuższe niż 90-minutowe (np. 3 pełne godziny raz na dwa tygodnie). Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin lub na umowę zlecenie również wyznaczają termin dyżuru. Odstępstwo od tych reguł możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu uzasadnienia kierownikowi zespołu i otrzymania zgody dyrektora SzJO.

Dyżury należy odbywać w pokojach lektorskich (budynek starej SzJO: Zespół J. Angielskiego – p. 28; Zespół J. Niemieckego – p. 26; Zespół Języków Romańskich – p. 24; Zespół J. Rosyjskiego – p. 32), sali 37 w nowej SzJO lub w salach udostępnionych przez wydziały. Podając miejsce dyżuru należy użyć pełnej nazwy wydziału / jednostki UW (np. „Wydział Zarządzania” / „Instytut Socjologii”), numer pokoju, ulicę i numer budynku.

Nieuzasadnione odwołanie dyżuru jest równoznaczne z niestawieniem się do pracy. Niedopuszczalne jest skracanie dyżuru i odbywanie go w innym miejscu niż podane na stronie SzJO. O każdym przypadku odwołania dyżuru należy powiadamiać kierownika zespołu oraz sekretariat SzJO. O odwołaniu dyżuru należy również powiadomić studentów pocztą e-mail / u-mail.