Efekty uczenia się, sposoby ich mierzenia, komponent akademicki

[strona główna]
Spis treści
 1. Efekty uczenia się
 2. Sposoby mierzenia efektów uczenia się | sprawności i typy ćwiczeń w teście zaliczeniowym
 3. Komponent akademicki

1. Efekty uczenia się

A2 Po ukończeniu kursu, student:

[Umiejętności]
 • w miarę swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych;
 • identyfikuje informacje w prostych tekstach różnego typu, potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego;
 • dokonuje analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w prostych materiałach codziennego użytku;
 • przedstawia w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje;
[Wiedza i kompetencje społeczne]
 • wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;
 • sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania;
 • identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia;
 • akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych;

B1

Po ukończeniu kursu, student:

[Umiejętności]
 • komunikuje się skutecznie w formie ustnej i pisemnej z użyciem podstawowego słownictwa na znane mu tematy dotyczące zainteresowań zawodowych, osobistych i czynności życia codziennego.
 • wypowiada się ustnie na podstawie prostych tabel, wykresów oraz sporządzonych notatek na temat programów informacyjnych i popularnonaukowych prosto ujętych w telewizji, Internecie lub prasie.
 • pisze zgodnie z konwencją proste listy prywatne i pisma o charakterze urzędowym typu: email, zaproszenie, życiorys, list motywacyjny.
 • opisuje ustnie i pisemnie z użyciem podstawowego słownictwa nieskomplikowane zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane z własnego życia.
 • rozumie i przetwarza zasłyszane bądź przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań testowych, podsumowuje, wyciąga wnioski.
[Wiedza i kompetencje społeczne]
 • wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach.
 • sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania.
 • identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.
 • akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
B2 Po ukończeniu kursu, student:

[Umiejętności]
 • interpretuje pisemnie i ustnie informacje przedstawione w formie graficznej, jeśli dotyczą znanego mu tematu.
 • wyraża dość swobodnie i poprawnie swoją opinię na tematy znane, oraz związane z tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji.
 • dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, na przykład podczas wykładu, egzaminu, prezentacji, programu telewizyjnego, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego.
 • tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci opisu, rozprawki, sprawozdania, listu formalnego i nieformalnego.
 • wygłasza, zgodnie z konwencją, prezentacje dotyczące tematów zawodowych i akademickich.
 • nawiązuje rozmowę na tematy codzienne w sposób dość swobodny i zrozumiały, przy użyciu wymaganych kulturowo środków werbalnych i niewerbalnych w sytuacjach formalnych i nieformalnych, zachowując odpowiedni rejestr językowy.
[Wiedza i kompetencje społeczne]
 • wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach.
 • sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania.
 • identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.
 • akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
B2+  czytaj
C1 Po ukończeniu kursu, student:

[Umiejętności]
 • wypowiada się wyczerpująco, precyzyjnie i spójnie, skutecznie wykorzystując różne rodzaje przekazu ustnego bądź pisemnego w kontaktach towarzyskich, akademickich i sprawach zawodowych dotyczących jego dziedziny.
 • dostosowuje styl przekazu ustnego i pisemnego do potencjalnego odbiorcy, umiejętnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi.
 • dokonuje analizy, syntezy oraz interpretacji informacji, instrukcji lub poleceń, np. dotyczących zadań testowych, usłyszanych bądź przeczytanych z szerokiego zakresu dłuższych, złożonych wypowiedzi /tekstów na tematy ogólne i dotyczących jego dziedziny akademickiej.
 • uczestniczy czynnie i spontanicznie w rozmowach, dyskusjach i wykładach prowadzonych przez rodzimych oraz innych użytkowników języka.
 • posługuje się szerokim zasobem leksykalnym, który umożliwia precyzyjne wyrażanie emocji oraz formułowanie myśli i opinii na abstrakcyjne, złożone i nieznane sobie tematy.
 • rozwiązuje nieliczne problemy językowe samodzielnie, korzystając ze słowników lub dopytując o szczegóły rozmówcę.
[Wiedza i kompetencje społeczne]
 • wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę na temat kultury krajów, których języka uczy się do opisywania różnic pomiędzy nimi a własnym krajem.
 • sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i/lub innym zadania.
 • akceptuje różnorodność postaw, opinii i argumentów w kontaktach interpersonalnych.
 • identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.
C2 Po ukończeniu kursu, student:

[Umiejętności]
 • wypowiada się z łatwością, precyzyjnie, płynnie i spontanicznie na wszystkie tematy, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
 • dostosowuje styl przekazu ustnego bądź pisemnego do potencjalnego odbiorcy, stosując logiczną kompozycję, która umożliwia odbiorcy odnajdowanie istotnych kwestii.
 • streszcza i krytycznie interpretuje dowolne treści usłyszane bądź przeczytane w mediach, w tekstach specjalistycznych i literackich,
 • dokonuje analizy, syntezy oraz właściwej interpretacji poleceń, np. do zadań testowych, specjalistycznych wykładów prezentacji, zawierających wyrażenia potoczne oraz nieznane mu określenia terminologiczne.
 • posługuje się szerokim zasobem zwrotów idiomatycznych i potocznych, który umożliwia precyzyjne wyrażanie zróżnicowanych odcieni znaczeniowych.
 • rozwiązuje samodzielnie nieliczne problemy językowe, przeformułowując swoje wypowiedzi w sposób niezauważalny dla odbiorcy.
[Wiedza i kompetencje społeczne]
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę na temat kultury krajów, których języka uczy się do opisywania różnic pomiędzy nimi a własnym krajem.
 • sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i/lub innym zadania.
 • akceptuje różnorodność postaw, opinii, argumentów w kontaktach interpersonalnych.
 • identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.

2.

Sposoby mierzenia efektów uczenia się czytaj
Sprawności i typy ćwiczeń w teście zaliczeniowym czytaj

 


3. Komponent akademicki

WSTĘP

Nauczanie umiejętności językowych przydatnych w życiu naukowym i akademickim jest ważnym elementem lektoratów SzJO, szczególnie na wyższych poziomach. Umiejętności te są istotne dla studentów w ich karierze naukowej oraz w życiu zawodowym. W kontekście nauczania sprawności akademickich należy podkreślić następujące elementy:

I. Zasady nauczania
II. Cele
III. Kompetencje
IV. Sprawności

I. ZASADY NAUCZANIA

Cele, treści, metody, kontrola wyników nauczania języków obcych, które określone są poprzez ramowe zasady nauczania obowiązujące na lektoratach Szkoły Języków Obcych, powinny opierać się na następujących zasadach:

 • nauczanie jest ukierunkowane na działanie i porozumiewanie się,
 • proces nauczania jest ukierunkowany na studenta,
 • przekazywanie wiedzy o innych kulturach jest stałym elementem nauczania,
 • lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej absolwentów,
 • nauczanie wspiera samodzielną naukę studenta.

II. CELE

Główne cele nauczania języków obcych określone w ramowych zasadach nauczania to:

 • kształcenie kompetencji językowych oraz doskonalenie sprawności potrzebnych do studiowania na uczelniach zagranicznych,
 • kształcenie kompetencji potrzebnych do studiowania w języku innym niż ojczysty,
 • doskonalenie umiejętności przydatnych studentom w przyszłej karierze naukowej i zawodowej,
 • umożliwienie korzystania z tekstów źródłowych i mediów obcojęzycznych w celach poznawczych oraz do pisania pracy dyplomowej,
 • uwrażliwienie na różnice kulturowe,
 • przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka,
 • poznanie warunków i systemu studiowania oraz odbywania praktyk zagranicznych,
 • umiejętność kontaktowania się ze środowiskiem akademickim z innych krajów,
 • przygotowanie i motywowanie do samokształcenia studenta.

III. KOMPETENCJE

Powyższe cele powinny implikować kształcenie następujących kompetencji:

 • podnoszenie efektywności czytania tekstów akademickich,
 • umiejętność sporządzania notatek z wykładów, książek, artykułów itp.,
 • umiejętność pisania form akademickich: streszczenie, esej, referat, rozprawka, raport itp.,
 • wyszukiwanie, przetwarzanie i ocena informacji,
 • udział w dyskusjach i debatach akademickich,
 • przygotowanie referatów i prezentacji na seminaria i konwersatoria,
 • kształtowanie własnych poglądów i ich prezentacja,
 • umiejętność zdawania egzaminów,
 • diagnozowanie modelu uczenia się i dostosowanie strategii nauczania do stylu uczenia studenta.

IV. SPRAWNOŚCI

Nauczanie języków obcych na lektoratach łączy wszystkie sprawności językowe, które są odpowiednio wzbogacone poprzez komponent akademicki.

Rozumienie tekstu słuchanego
 1. Sytuacje w środowisku akademickim
 2. Rozumienie form akademickich (wykład, wystąpienie, referat, sprawozdanie, materiały audio-wizualne, dyskusja / debata)
Sprawność mówienia
 1. Sytuacje w życiu akademickim
 2. Dyskusje / debaty
 3. Prezentacje
Czytanie ze zrozumieniem
 1. Specyfika czytania
 2. Kryterium doboru tekstów
 3. Uczymy jak czytać
 4. Czytanie i inne sprawności
Pisanie
 1. Pisanie a inne sprawności
 2. Cele
 3. Rodzaje
 4. Kto, co, do kogo, w jakim celu, jak pisze