Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim

 [powrót do strony głównej]

Wymagania w zakresie kwalifikacji językowych na UW opisane są w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | czytaj
Informacje dla doktorantów UW | czytaj
Doktoranci UW mają prawo skorzystać z jednego z trzech sposobów poświadczenia wymaganej biegłości językowej:
1. Egzamin w SzJO Doktoranci przystępujący do egzaminu z języka obcego w Szkole Języków Obcych UW powinni zgłosić się na dyżur lub drogą elektroniczną do kierownika właściwego zespołu językowego co najmniej 14 dni przed proponowanym przez Wydział terminem egzaminu. W ciągu 7 dni kierownik zespołu językowego wyznacza egzaminatora (jeśli egzaminator nie został wyznaczony przez Radę Wydziału), potwierdza proponowany przez Wydział termin egzaminu lub prosi o wskazanie innego. Doktoranci zobowiązani są do przekazania egzaminatorowi (nie później niż pięć dni przed egzaminem) samodzielnie napisanego streszczenia pracy doktorskiej (1-2 strony formatu A4) w języku, w którym będzie zdawany egzamin. Egzamin jest prowadzony w języku obcym i składa się z trzech części:

  • autoprezentacji i odpowiedzi na pytania dotyczące osiągnięć i planów naukowych;
  • rozmowy na temat pracy doktorskiej na podstawie przedłożonego streszczenia;
  • pytań dodatkowych luźno powiązanych z pracą doktorską lub wynikających z rozmowy, a dotyczących materiału ogólnego, sprawdzających umiejętność komunikowania się (np. praca, szkoła, środowisko, środki masowego przekazu, wydarzenia bieżące).
2. Egzamin certyfikacyjny UW Doktoranci UW mogą zdawać egzamin certyfikacyjny na poziomie C1 (lub wyższym) w terminach wyznaczonych przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej. | więcej
3. Uznanie oceny z certyfikatu instytucji zewnętrznej Doktoranci UW mogą uzyskać wpis z ocen z certyfikatów instytucji zewnętrznych na poziomie C1 lub wyższym. | więcej