Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim

Informacje dla doktorantów UW: 

http://jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/informacje-dla-doktorantow-uw/


Procedura przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego w trybie zdalnym

Poniższa procedura zdalnego przeprowadzania przez SzJO UW egzaminów doktorskich z języka obcego, dla osób którym otworzono przewód doktorski w tzw. starym trybie, została opracowana na podstawie Zarządzenia nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (https://www.uw.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-i-zaliczen-w-trybie-zdalnym/)

  1. Egzaminy doktorskie z języka obcego w trybie zdalnym przeprowadzane są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych studentów i egzaminatorów.
  2. Do przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego przez SzJO UW stosowane są narzędzia Google, dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminu w formie ustnej.
  3. Egzamin doktorski w trybie zdalnym podlega obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku z wykorzystaniem Google Meet. Nagranie egzaminu w trybie zdalnym przechowuje się przez 14 dni od jego przeprowadzenia.
  4. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu doktorskiego w trybie zdalnym z użyciem określonego narzędzia informatycznego jest odpowiedzialny egzaminator. Wyłącznie egzaminator prowadzi nagranie, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie przed zniszczeniem lub udostępnieniem innym osobom oraz po upływie 14 dni od dnia egzaminu doktorskiego niezwłocznie usuwa nagranie. 
  5. Przed egzaminem doktorskim egzaminator otrzymuje drogą elektroniczną protokół egzaminu i drukuje go. Protokół powinien być przesłany przez doktoranta, dziekanat wydziału lub jednostkę naukowo-badawczą, która zleciła przeprowadzenie egzaminu. Za przesłanie protokołu przed egzaminem odpowiada doktorant. 
  6. Po egzaminie egzaminator wypełnia protokół w formie papierowej, opatruje podpisem, skanuje, a następnie przesyła mailem skan jako załącznik do dziekanatu macierzystego wydziału UW doktoranta  lub do innej jednostki naukowo-badawczej spoza UW, która zleciła przeprowadzenie egzaminu doktorskiego.
  7. Egzaminatorzy przechowują u siebie papierowe protokoły przeprowadzonych egzaminów doktorskich i po przywróceniu pracy na miejscu, niezwłocznie przekazują je do dziekanatu macierzystego wydziału UW doktoranta lub do innej jednostki naukowo-badawczej spoza UW, która zleciła przeprowadzenie egzaminu doktorskiego.
  8. Powyższa procedura nie wyklucza przeprowadzenia egzaminu w formie tradycyjnej z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.