Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim

 [powrót do strony głównej]

Procedura przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego w trybie zdalnym

Poniższa procedura zdalnego przeprowadzania przez SzJO UW egzaminów doktorskich z języka obcego, dla osób którym otworzono przewód doktorski w tzw. starym trybie, została opracowana na podstawie Zarządzenia nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (https://www.uw.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-i-zaliczen-w-trybie-zdalnym/)

 1. Egzaminy doktorskie z języka obcego w trybie zdalnym przeprowadzane są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych studentów i egzaminatorów.
 2. Do przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego przez SzJO UW stosowane są narzędzia Google, dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminu w formie ustnej.
 3. Egzamin doktorski w trybie zdalnym podlega obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku z wykorzystaniem Google Meet. Nagranie egzaminu w trybie zdalnym przechowuje się przez 14 dni od jego przeprowadzenia.
 4. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu doktorskiego w trybie zdalnym z użyciem określonego narzędzia informatycznego jest odpowiedzialny egzaminator. Wyłącznie egzaminator prowadzi nagranie, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie przed zniszczeniem lub udostępnieniem innym osobom oraz po upływie 14 dni od dnia egzaminu doktorskiego niezwłocznie usuwa nagranie. 
 5. Przed egzaminem doktorskim egzaminator otrzymuje drogą elektroniczną protokół egzaminu i drukuje go. Protokół powinien być przesłany przez doktoranta, dziekanat wydziału lub jednostkę naukowo-badawczą, która zleciła przeprowadzenie egzaminu. Za przesłanie protokołu przed egzaminem odpowiada doktorant. 
 6. Po egzaminie egzaminator wypełnia protokół w formie papierowej, opatruje podpisem, skanuje, a następnie przesyła mailem skan jako załącznik do dziekanatu macierzystego wydziału UW doktoranta  lub do innej jednostki naukowo-badawczej spoza UW, która zleciła przeprowadzenie egzaminu doktorskiego.
 7. Egzaminatorzy przechowują u siebie papierowe protokoły przeprowadzonych egzaminów doktorskich i po przywróceniu pracy na miejscu, niezwłocznie przekazują je do dziekanatu macierzystego wydziału UW doktoranta lub do innej jednostki naukowo-badawczej spoza UW, która zleciła przeprowadzenie egzaminu doktorskiego.
 8. Powyższa procedura nie wyklucza przeprowadzenia egzaminu w formie tradycyjnej z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Wymagania odnośnie sposobu potwierdzania biegłości językowej doktorantów  obowiązujące na UW:

1) Doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski i będą się bronić przed 31 grudnia 2021 r., zdają egzamin z języka obcego na zasadach dotychczasowych, tj. formalnie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez radę wydziału lub (jeśli komisja nie została jeszcze powołana) przez radę naukową dyscypliny. W razie potrzeby rada naukowa dyscypliny może dokonać zmian w składzie już powołanej komisji egzaminacyjnej (§ 7 ust. 5 i 7 uchwały wprowadzającej).

2) Doktoranci studiów doktoranckich, którzy nie otworzyli jeszcze przewodu doktorskiego lub przewód ten zostanie im zamknięty z końcem grudnia 2021 r., i będą ubiegać się o nadanie stopnia na zasadach określonych w nowej ustawie i uchwale Senatu, też zdają egzamin z języka obcego na takich samych zasadach, jak doktoranci z przewodem doktorskim (§ 6 ust. 8 uchwały wprowadzającej: „W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.”). Rada naukowa dyscypliny musi zatem powołać komisję do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego dla tych doktorantów.

3) Doktoranci szkół doktorskich i kandydaci w trybie eksternistycznym, którzy będą ubiegać się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w nowej ustawie, muszą przedstawić certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (§ 4 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały). W ich przypadku nie przeprowadza się zatem egzaminu z języka, chyba że w formie egzaminu np. w Szkole Języków Obcych celem wydania stosownego certyfikatu o posiadaniu odpowiedniej biegłości językowej. Zgodnie z § 17 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 to Komisja Egzaminacyjna, która przeprowadza egzamin z dyscypliny naukowej, powołana przez radę naukową dyscypliny, przeprowadza weryfikację spełnienia przez kandydata wymagań językowych (jedynie na podstawie przedstawionej dokumentacji, tj. certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów).

Wymagania w zakresie kwalifikacji językowych na UW opisane są w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | czytaj
Informacje dla doktorantów UW | czytaj
Doktoranci UW mają prawo skorzystać z jednego z trzech sposobów poświadczenia wymaganej biegłości językowej:
1. Egzamin w SzJO Doktoranci przystępujący do egzaminu z języka obcego w Szkole Języków Obcych UW powinni zgłosić się na dyżur lub drogą elektroniczną do kierownika właściwego zespołu językowego co najmniej 14 dni przed proponowanym przez Wydział terminem egzaminu. W ciągu 7 dni kierownik zespołu językowego wyznacza egzaminatora (jeśli egzaminator nie został wyznaczony przez Radę Wydziału), potwierdza proponowany przez Wydział termin egzaminu lub prosi o wskazanie innego. Doktoranci zobowiązani są do przekazania egzaminatorowi (nie później niż pięć dni przed egzaminem) samodzielnie napisanego streszczenia pracy doktorskiej (1-2 strony formatu A4) w języku, w którym będzie zdawany egzamin. Egzamin jest prowadzony w języku obcym i składa się z trzech części:

 • autoprezentacji i odpowiedzi na pytania dotyczące osiągnięć i planów naukowych;
 • rozmowy na temat pracy doktorskiej na podstawie przedłożonego streszczenia;
 • pytań dodatkowych luźno powiązanych z pracą doktorską lub wynikających z rozmowy, a dotyczących materiału ogólnego, sprawdzających umiejętność komunikowania się (np. praca, szkoła, środowisko, środki masowego przekazu, wydarzenia bieżące).
2. Egzamin certyfikacyjny UW Doktoranci UW mogą zdawać egzamin certyfikacyjny na poziomie C1 (lub wyższym) w terminach wyznaczonych przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej. | więcej
3. Uznanie oceny z certyfikatu instytucji zewnętrznej Doktoranci UW mogą uzyskać wpis z ocen z certyfikatów instytucji zewnętrznych na poziomie C1 lub wyższym. | więcej