Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

Na tej stronie znajdziesz następujące informacje

 1. Egzaminy certyfikacyjne (punkt 1),
 2. Przykładowe testy egzaminacyjne z objaśnieniami (punkt 2),
 3. Repetytoryjne e-kursy języków obcych (punkt 3),
 4. Uznawanie zewnętrznych certyfikatów i ocen (punkt 4),
 5. Tryb uzyskania certyfikatu biegłości językowej (punkt 5).

Uwaga! Strony wymienione poniżej są jedynymi aktualnymi źródłami informacji na temat egzaminów certyfikacyjnych i uznawania ocen

1. Informacje o egzaminach certyfikacyjnych

Informacje o egzaminach certyfikacyjnych znajdziesz na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz na stronie Biura ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych.

2. Przykładowe testy egzaminacyjne z objaśnieniami

Przykładowe testy egzaminacyjne z objaśnieniami znajduję się na stronie Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

3. Repetytoryjne e-kursy języków obcych

Repetytoryjne kursy znajdują się na stronie Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

4. Uznawanie zewnętrznych certyfikatów i ocen

Informacje o uznawaniu ocen z certyfikatów zewnętrznych i Politechniki Warszawskiej znajdują się tutaj.

5. Jak uzyskać certyfikat biegłości językowej

 1. Na wniosek studenta Szkoła Języków Obcych wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej, potwierdzający poziom biegłości językowej na podstawie zdanego egzaminu certyfikacyjnego (Zarządzenie nr 4 Rektora UW z 18 stycznia 2007 r.)
 2. Certyfikat wydawany jest w języku polskim.
 3. Na wniosek kandydata może zostać wydany dodatkowy certyfikat w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
 4. Koszt jednego certyfikatu wynosi 25 zł.
 5. Przybliżony czas realizacji wniosku wynosi 21 dni.
 6. Aby uzyskać certyfikat należy:
  • pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy – WNIOSEK | google docs
  • wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: wnioski.certyfikaty@uw.edu.pl
  • wnieść opłatę w wysokości 25 zł za polską wersję językową (każda kolejna wersja językowa to koszt 25 zł) na konto: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Języków Obcych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa 21 1160 2202 0000 0000 6084 9690 z dopiskiem: opłata za Certyfikat Biegłości Językowej
  • przesłać mailowo potwierdzenie przelewu: wnioski.certyfikaty@uw.edu.pl
  • Po sporządzeniu certyfikatu pracownik SzJO wysyła wnioskodawcy mail z zawiadomieniem o możliwości jego odbioru, podając najbliższe możliwe terminy.
  • Certyfikaty wydawane są w siedzibie Szkoły Języków Obcych UW, ul. Nowy Świat 69,  wejście B, p. 19, II piętro. W wyjątkowej sytuacji istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą – listem poleconym priorytetowym , po uprzednim wysłaniu maila z adresem na który należy wysłać dokument.
   Wysyłka certyfikatów już wystawionych będzie prowadzona na bieżąco, raz w tygodniu.
  • Wnioskodawca, odbierając certyfikat, sprawdza zgodność danych i poświadcza je własnoręcznym podpisem na wniosku oraz w księdze rejestracyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności pracownik SzJO przygotowuje poprawiony certyfikat.
  • Wnioski i nieodebrane certyfikaty przechowywane są przez pięć lat, a następnie komisyjnie niszczone.
  • Od sesji letniej 2012/2013 wydawany jest NOWY certyfikat. Na nowym wzorze certyfikatu w polskiej wersji językowej widnieje OCENA KOŃCOWA z egzaminu. Certyfikaty już wydane nie podlegają wymianie.
  • UWAGA! Po odbiór certyfikatu należy zgłosić się osobiście.