Hospitacje

[powrót do strony głównej]

Zgodnie z Regulaminem SzJO hospitowanie członków zespołu językowego należy do obowiązków kierownika zespołu. Hospitacje w Szkole Języków Obcych odbywają się na podstawie zarządzeń dyrektora SzJO oraz ustaleń Zespołu ds. hospitacji.

Wszyscy nauczyciele SzJO zobowiązani są zapoznać się z następującymi dokumentami


Procedura powoływania zespołu, przewodniczącego i zastępcy

 1. Kadencja zespołu ds. hospitacji rozpoczyna się 15 lutego roku następującego po roku wyborów Rektora, a kończy 14 lutego roku następującego po roku, w którym upływa kadencja Rektora.
 1. W skład Zespołu ds. hospitacji wchodzą:
 • kierownicy zespołów językowych
 • dyrektor wraz z zastępcami
 • przewodniczący Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia w SzJO
 • powołani przez dyrektora SzJO nauczyciele.
 1. Członków zespołu ds. hospitacji powołuje dyrektor SzJO, biorąc pod uwagę
 • przygotowanie metodyczne (np. studia podyplomowe, ukończone kursy i szkolenia, awans zawodowy w drodze otwartego konkursu, w którym oceniania była wiedza metodyczna) oraz doświadczenie w zakresie hospitowania, szczególnie w kontekście akademickim,
 • opinię kierownika zespołu językowego uwzględniającą wyniki ocen okresowych i hospitacji, wyniki ankiet studenckich, wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela SzJO.
 1. Przewodniczącego zespołu oraz jego zastępcę powołuje dyrektor SzJO spośród członków zespołu.
 1. W skład Zespołu ds. hospitacji wchodzą Kierownicy Zespołów Językowych, których zadaniem jest organizacja procesu hospitacji w danym roku akademickim.

Działalność Zespołu

Celem powołania Zespołu jest zapewnienie porównywalnych kryteriów oceny pracy dydaktycznej nauczycieli podczas hospitacji ich zajęć poprzez stosowanie tego samego, weryfikowanego arkusza hospitacyjnego oraz prowadzenie hospitacji według tej samej, doskonalonej procedury hospitacyjnej.

Zakres działań

 1. praca nad doskonaleniem dokumentów i procedur hospitacyjnych;
 2. hospitowanie zajęć Nauczycieli, którzy:
 • przystępują do oceny okresowej;
 • pracują pierwszy rok w SzJO;
 • zwrócą się z prośbą o ocenę ich zajęć;
 • znajdą się w szczególnych okolicznościach określonych Statutem UW lub innymi, właściwymi aktami prawnymi.

Skład zespołu ds. hospitacji

Przedstawiciele nauczycieli (alfabetycznie) powołani przez Dyrektora SzJO:

 • Justyna Deczewska
 • Agnieszka Harrison (powołana na zastępcę przewodniczącej),
 • Bożena Karczewska
 • Lidia Kowalska
 • Sławomir Maskiewicz
 • Paweł Mrowiec
 • Magdalena Richards
 • Janina Sławińska
 • Jolanta Urbanikowa
 • Anna Zięba (powołana na przewodniczącą)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2013 w skład zespołu wchodzą ponadto:

 • kierownicy zespołów językowych wybrani zgodnie z Regulaminem SzJO §14,
 • przewodnicząca ZZJK,
 • dyrektor SzJO,
 • zastępcy p.o. dyrektora.

Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie hospitacji zajęć

 1. W przypadku wystawienia oceny negatywnej, hospitację zajęć Nauczyciela SzJO przeprowadza się ponownie.
 2. Ponowną hospitację przeprowadza inny członek zespołu ds. hospitacji wyznaczony przez Przewodniczącego tego zespołu.
 3. Ponowna negatywna ocena zajęć skutkuje negatywną oceną okresową.
 4. W sprawozdaniu z hospitacji wprowadza się następującą zmianę: zapis „ocena pozytywna / negatywna” zmienia się na „ocena pozytywna / negatywna / zalecenie powtórnej hospitacji bez wystawienia oceny”.
 5. W przypadku, gdy hospitujący nie wystawił oceny, zalecając powtórną hospitację, kolejną hospitację przeprowadza inny członek zespołu ds. hospitacji, wskazany przez Przewodniczącego tego zespołu. Taka hospitacja kończy się wystawieniem oceny pozytywnej lub negatywnej.
 6. Po wystawieniu oceny z hospitacji zajęć, Nauczyciel ma prawo zapoznać się z treścią sprawozdania i zaleceń hospitującego.
 7. Nauczyciel może się odwoływać jedynie w przypadku uzyskania negatywnej oceny okresowej.

27.02.2013

p.o. dyrektor Szkoły Języków Obcych UW Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska