Misja, strategia, koncepcja nauczania

 strona główna

Misja Misją Szkoły Języków Obcych UW, zgodnie z misją Uniwersytetu Warszawskiego, jest rzetelne i profesjonalne kształcenie językowe studentów na poziomach określonych w dokumencie Rady Europy z 2001 r. zatytułowanym Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz rekomendacjom liczących się instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem językowym, zgodnie z potrzebami uczelni, studentów i rynku pracy. Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.
Strategia Celem strategicznym Szkoły Języków Obcych jest doskonalenie usług dydaktycznych i sposobów nauczania i uczenia się studentów tak, aby odpowiadały misji Uniwersytetu Warszawskiego, misji SzJO, potrzebom akademickim, zawodowym i osobistym studentów i doktorantów oraz wymaganiom rynku pracy, przez doskonalenie kompetencji nauczycieli SzJO oraz warunków, w jakich przebiega kształcenie, jak również przez dokonywanie cyklicznych przeglądów i aktualizacji procedur, zasad i zaleceń związanych z nauczaniem i uczeniem się.Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są:

  • sprawne funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia umożliwiające jak najlepsze kształcenie językowe ,
  • dbałość o podnoszenie umiejętności nauczycieli i pracowników administracji,
  • ulepszanie infrastruktury dydaktycznej,
  • zapewnienie mechanizmów motywacyjnych dla kadry dydaktycznej i pozostałych pracowników
Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia językowego studentów UW na lektoratach, prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych, opisanego w Uchwale Senatu nr 119, oraz zgodnie z aktualnym podejściem w nauczaniu języków obcych , opiera się na efektach kształcenia, opracowanych przez SzJO dla wszystkich lektoratów języków obcych w naszej uczelni.Efekty kształcenia zostały zdefiniowane zgodnie z deskryptorami poziomów biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących efektów kształcenia w obszarach kształcenia przedstawionych w rozporządzeniu MNiSW w sprawie Krajowych Ram Kształcenia dla szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.Koncepcja kształcenia językowego zakłada możliwość nabycia umiejętności swobodnego funkcjonowania w wielojęzycznym, wielokulturowym środowisku akademickim i zawodowym oraz przygotowanie do dalszego samodzielnego doskonalenia swych umiejętności językowych i uczenia się przez całe życie. Zgodnie z misją SzJO, kształcenie językowe ma na celu tak przygotować i motywować studentów do używania języka obcego, by potrafili radzić sobie skutecznie w życiu osobistym, społecznym, akademickim i zawodowym.Aby ten cel osiągnąć, SzJO wymaga od nauczycieli nie tylko odpowiednich, wysokich kompetencji, stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności, samokształcenia w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, jak i przestrzegania ustalonych zasad dotyczących osiągnięcia odpowiednich efektów kształcenia.Zakładane efekty kształcenia, obejmujące umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne, są wspólne dla tych samych poziomów docelowych, od poziomu A2 do C2, niezależnie od języka lektoratu. Wspólne są też kryteria zaliczenia, podane w opisie każdego kursu w USOS. Dla zweryfikowania, czy studenci osiągnęli określone dla danego poziomu efekty, nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia w trakcie zajęć oceny formującej, a na zakończenie lektoratu, oceny podsumowującej, w formie testu zaliczeniowego. Test zawiera jednakowe zadania, obowiązujące wszystkie grupy lektoratowe.Zgodnie z uchwałą Senatu UW nr 119, studenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, niezależnie od trybu studiów, mają prawo do samodzielnego wyboru lektoratu, poziomu docelowego (od A2 do C2) i profilu (ogólny, akademicki, specjalistyczny, np. prawniczy lub ekonomiczny). Szkoła Języków Obcych zapewnia lektoraty najbardziej popularnych języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, jak również języków rzadszych, takich jak niderlandzki i szwedzki. Dla ułatwienia wyboru właściwego poziomu, studenci mają obowiązek wykonania testu poziomującego. Z lektoratów mogą także korzystać uczestnicy studiów doktoranckich. Dla studentów studiów drugiego stopnia nauczyciele SzJO wspólnie z wykładowcami z wydziałów prowadzą konwersatoria w języku obcym.Lektoraty odbywają się w różnorodnych formach: tradycyjnej, w sali, lub w części albo w całości przez internet. Dla każdej formy obowiązują te same efekty kształcenia, choć inne mogą być sposoby zmierzenia ich osiągnięcia.Poza wspomnianymi wyżej formami kształcenia, studenci korzystają z konsultacji indywidualnych na dyżurach nauczycieli. Nauczyciele SzJO są również przygotowani do prowadzenia indywidualnych zajęć ze studentami niepełnosprawnymi, na wniosek Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
Wewnętrzny system zapewniania jakości czytaj