Nagrody

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 155:

„Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”

Ponadto pracownicy uczelni publicznej mają prawo do nagród jubileuszowych, z tytułu wieloletniej pracy, w wysokości:

 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego
 1. PROCEDURA ZGŁASZANIA I ZATWIERDZANIA KANDYDATÓW DO NAGRÓD

Kandydatów do nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku przedstawiają dyrekcji kierownicy zespołów językowych wraz z uzasadnieniem, uwzględniającym m. in. osiągnięcia udokumentowane w arkuszach osiągnięć, zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz zespołu, SzJO i UW, wyniki ankiet studenckich, hospitacji oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela akademickiego w zakresie kształcenia i wychowywania studentów, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uczestniczenia w pracach organizacyjnych uczelni. Przedstawiając kandydatów do nagród, kierownicy zespołów językowych uwzględniają podane niżej wytyczne (punkt II).

Również dyrekcja SzJO może zgłosić kandydatury, szczególnie osób, których działania przyczyniają się do poprawy jakości nauczania w całej SzJO oraz sprawnego jej funkcjonowania. Przygotowując listę kandydatów do nagród, dyrekcja SzJO uwzględnia podane niżej wytyczne (punkt II). Listę kandydatów do nagród opiniuje Rada Programowa SzJO, a następnie dyrektor przedstawia ją JM Rektorowi UW.

 1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Nagrody za działalność dydaktyczną
 • nauczyciel osiągnął najwyższe wyniki w ankiecie studenckiej w pytaniu 10 („Ogólna ocena zajęć”) w co najmniej połowie swoich grup (mediana i średnia równe lub bliskie 2 przy co najmniej 10 ankietach oddanych w danej grupie); przy czym w każdej grupie wyniki dla każdego pytania były wyższe niż średnia dla SzJO;
 • doskonalił swój warsztat dydaktyczny, biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach i innych formach dokształcania;
 • wzorowo wypełniał obowiązki dydaktyczne, co znajduje potwierdzenie w wyniku hospitacji.

Ponadto kandydat do nagrody wywiązywał się z podstawowych obowiązków nauczyciela SzJO (np. uczestniczył w zebraniach i szkoleniach SzJO; nieobecności na zebraniach i szkoleniach były usprawiedliwione; terminowo składał wymagane dokumenty, np. arkusz osiągnięć; terminowo i poprawnie uzupełniał opisy kursów w USOS, nie odmawiał prowadzenia zastępstw, chyba że w uzasadnionych przypadkach, itp.) Dodatkowo pod uwagę można wziąć inne udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne lub naukowo-dydaktyczne.

 1. Nagrody za działalność organizacyjną
 • nauczyciel angażował się w istotne działania organizacyjne oraz służące podnoszeniu jakości kształcenia w SzJO i UW;
 • w każdej grupie nauczyciela wyniki z wszystkich pytań w ankiecie studenckiej były wyższe niż średnia dla SzJO;

Ponadto kandydat do nagrody wywiązywał się z podstawowych obowiązków nauczyciela SzJO (np. uczestniczył w zebraniach i szkoleniach SzJO; nieobecności na zebraniach i szkoleniach były usprawiedliwione; terminowo składał wymagane dokumenty, np. arkusz osiągnięć; terminowo i poprawnie uzupełniał opisy kursów w USOS, nie odmawiał prowadzenia zastępstw, chyba że w uzasadnionych przypadkach, itp.) Dodatkowo pod uwagę można wziąć inne udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne lub naukowo-dydaktyczne.

UWAGA: Powyższe kryteria mogą ulegać nieznacznym modyfikacjom w zależności od środków przeznaczonych na nagrody i liczby osób typowanych do nagród. Lista osób nagrodzonych wraz z uzasadnieniem podawana jest do informacji wszystkich pracowników.

Warszawa, dn. 15 marca 2013 r.

p.o. dyrektor SzJO UW mgr Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska