O ocenianiu kształtującym

Ocena kształtująca (ang. formative assessment; według ESOKJ zwana także oceną bieżącą) to ciągły proces gromadzenia wiedzy o postępach w procesie uczenia się (o słabych i mocnych stronach tego procesu), które nauczyciel może wykorzystać jako informację zwrotną, pomocną w planowaniu i prowadzeniu kursu, a także udzielaną uczącym się. Zaletą stosowania tej oceny jest fakt, że ma ona na celu kształtowanie i ewentualną poprawę jakości procesu uczenia się.

Europejski System Oceny Kształcenia Językowego, 2003

Główne elementy oceny kształtującej:

 1. wprowadzenie nowej kultury oceniania sprzyjającej interakcji i wykorzystaniu narzędzi służących do oceny;
 2. wyznaczanie celów nauczania i śledzenie postępów ucznia w ich realizacji;
 3. zastosowanie różnorodnych metod dydaktycznych uwzględniających zróżnicowane potrzeby uczniów;
 4. zastosowanie różnorodnych technik oceniania (sprawdzania, czy uczeń opanował dany materiał);
 5. udzielanie informacji zwrotnej na temat postępów uczniów i dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;
 6. aktywne zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

Korzyści dla studentów:

 1. wzrost motywacji uczącego się – błędy traktowane są jak oczywisty i naturalny element procesu uczenia się;
 2. osiąganie lepszych wyników;
 3. wzrost poczucia własnej wartości;
 4. wzrost świadomości procesu uczenia się;
 5. wzrost autonomii ucznia;
 6. większa satysfakcja z procesu uczenia się.

Korzyści dla nauczycieli:

 1. zdobycie nowych narzędzi uzupełniających ocenę podsumowującą;
 2. zdobycie nowych kompetencji;
 3. zdobycie nowej wiedzy
 4. wprowadzenie nowoczesnych i skutecznych technik oceny.

Przydatne linki

W języku polskim:

 • Czym jest ocenianie kształtujące; Centrum Edukacji Obywatelskiej [czytaj]
 • O ocenianiu kształtującym; Centrum Edukacji Obywatelskiej [czytaj]
 • Elementy oceniania kształtującego; Centrum Edukacji Obywatelskiej [czytaj]
 • Strategie ocenianiania kształtującego; Centrum Edukacji Obywatelskiej [czytaj]
 • Ocenianie kształtujące szansą na aktywne i skuteczne uczenie się-nauczanie; Julian Ochenduszko, EKO-TUR INSTYTUT KSZTAŁCENIA [czytaj]

W języku angielskim:

 • Assessment for Learning: Formative Assessment; OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy” [view]
 • Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms; OECD Observer, November 2005 [view]
 • Formative Assessment; the GLOSSARY OF EDUCATION REFORM [view]
 • Formative Assessment; by Heather Coffey, LEARN NC [view]
 • Examples of Formative Assessment; West Virginia Department of Education [view]

W języku fińskim:

W języku litewskim:

W języku węgierskim: