Poświadczenia dla celów stypendialnych

 [powrót do strony głównej]

Mapa strony
 1. Kto może ubiegać się o poświadczenia dla celów stypendialnych
 2. Co powinno zawierać Europejskie Portfolio Językowe i gdzie je złożyć
 3. Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna
 4. Formularz DAAD

1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŚWIADCZENIE

Szkoła Języków Obcych wydaje poświadczenie biegłości językowej osobom ubiegającym się o udział w stypendiach zagranicznych. Poświadczenie to stwierdza, że dana osoba posługuje się językiem obcym na poziomie wystarczającym na potrzeby takiego stypendium, tj. studiów na uczelni zagranicznej. Poświadczenie nie jest odpowiednikiem Certyfikatu Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego.

O poświadczenie mogą się ubiegać wyłącznie ci studenci, którzy winni przedstawić dokument potwierdzający posiadane kompetencje językowe w postępowaniu rekrutacyjnym na stypendia zagraniczne, a którzy nie posiadają:

Językowego Suplementu do Dyplomu | więcej
Certyfikatu Biegłości Językowej UW | więcej
Innych uznawanych certyfikatów instytucji zewnętrznych, wymienionych w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | więcej

Warunkiem wstępnym ubiegania się o poświadczenie jest przedstawienie komisji Szkoły Języków Obcych dokładnie wypełnionego Europejskiego Portfolio Językowego. Po zaakceptowaniu Portfolio student przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie określonym przez dyrektora Szkoły.


2. CO POWINNO ZAWIERAĆ EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE I GDZIE JE ZŁOŻYĆ

Europejskie Portfolio Językowe należy pobrać ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji [Materiały do pobrania / Lista umiejętności B2, Lista umiejętności C1 lub Lista umiejętności C2] w zależności od poziomu biegłości i złożyć je w Sekretariacie ds. Studenckich SzJO do 11 stycznia lub 23 maja.

W części Portfolio pod tytułem Dossier muszą znaleźć się następujące dokumenty w języku obcym:

 1. jeśli kandydat takie posiada, kopie certyfikatów i zaświadczeń formalnie dokumentujących przebieg nauki języka oraz biegłość językową kandydata otrzymanych w przeciągu ostatnich 5 lat. Przyjmowane są dokumenty w języku obcym i polskim – inne niż Językowy Suplement do Dyplomu, Certyfikat Biegłości Językowej UW, oraz certyfikaty wyszczególnione w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | czytaj |;
 2. CV sformułowane w języku obcym według formatu Europejskiego CV http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions | polska wersja strony: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
 3. list motywacyjny sformułowany w języku obcym według formatu Europejskiego CV, zaadresowany do Dyrektora SzJO adres: ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, w którym należy podać informacje na temat kandydata oraz uczelni na której chciałby odbyć stypendium, powody, dla których wybrał daną uczelnię, jakie przedmioty chciałby tam studiować, jaki wpływ stypendium będzie miało na przebieg jego dalszej edukacji lub pracy zawodowej, oraz jakie korzyści odniesie sama uczelnia;
 4. samodzielnie napisane streszczenie wybranego artykułu naukowego z fachowego czasopisma, lub strony internetowej takiego czasopisma, w języku obcym, z dziedziny związanej z tokiem studiów kandydata. Artykuł powinien mieć 2-5 stron formatu A4; jego kopię należy dołączyć do Portfolio. Streszczenie powinno liczyć 300-350 słów (należy podać liczbę słów) oraz zawierać dokładne dane bibliograficzne artykułu lub adres WWW;
 5. oświadczenie potwierdzające samodzielne napisanie streszczenia wybranego artykułu;
 6. opis doświadczeń interkulturowych i komunikacji międzykulturowej;
 7. warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie starannie wypełnionego i kompletnego Portfolio.

Uwaga: po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Portfolio zostaje zwrócone kandydatowi.


3. JAK PRZEBIEGA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w Szkole Języków Obcych, ul. Nowy Świat 69, 00-046, Warszawa, tel./faks 022 55 20 128 lub ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, tel./faks 022 55 20 523.

Kandydaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie i miejscu rozmowy z odpowiednim wyprzedzeniem. Rozmowa jest prowadzona przez dwuosobową komisję SzJO. Rozmowa, która trwa 15-20 minut, składa się z dwóch części:

 1. prezentacji osoby ubiegającej się o poświadczenie, w której student przedstawia się, prezentuje swoje zainteresowania i osiągnięcia akademickie, i opisuje stypendium, o które się stara. Przedstawia swój plan pobytu na docelowej uczelni, punkty styczności oferty stypendialnej z jego obecnym tokiem studiów, różnice między nimi, oraz korzyści, jakie jego uczestnictwo mogłoby przynieść jemu samemu lub uczelni;
 2. rozmowy z komisją na codziennie tematy, w czasie której kandydat wykazuje dostateczną znajomość języka do celów pozanaukowych takich jak: podróż, kultura danego kraju, życie w danym kraju, załatwianie codziennych spraw, na przykład w dziekanacie, u lekarza, w urzędzie imigracyjnym.

Poziom znajomości języka konieczny do pozytywnej oceny rozmowy to B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poniżej znajduje się opis umiejętności językowych na poziomie B2:

ROZUMIENIE Słuchanie: Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

Czytanie: Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

MÓWIENIE Porozumiewanie się: Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

PISANIE Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

Opis umiejętności na pozostałych poziomach znajdziesz | tutaj |.


4. FORMULARZ DAAD

Szkoła Języków Obcych UW podaje do publicznej wiadomości procedurę poświadczania biegłości językowej potencjalnych stypendystów DAAD będących pracownikami lub doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego:

Poświadczenie biegłości dokonane na formularzu wydanym przez DAAD upoważnia jedynie do ubiegania się o stypendium DAAD. W przypadku osób, które posiadają odpowiednie wpisy do USOS potwierdzające zaliczenie lektoratów lub zdanie egzaminu z języka obcego procedura sprowadza się do wypełnienia przez odpowiedniego nauczyciela języka obcego formularza oraz, jeśli to niezbędne, do przeprowadzenia krótkiego wywiadu w języku obcym. W przypadku osób, które nie odbywały studiów na UW i nie legitymują się żadnym uznawanym certyfikatem potwierdzającym kompetencje językowe, procedura jest taka, jak w przypadku wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus/Erasmus +. Kandydat winien przedstawić napisaną przez siebie w języku obcym pracę, wskazać wybraną lekturę i na tej podstawie należy przeprowadzić krótki wywiad (także dotyczący celu wyjazdu na stypendium, planów badawczych itp.), który umożliwi wypełnienie formularza DAAD.

Zadanie powyższe, zapoznanie się z przedstawionym tekstem, przeprowadzenie wywiadu z potencjalnym stypendystą DAAD oraz wypełnienie formularza, wykonują upoważnieni nauczyciele języka w godzinach swoich dyżurów.

język niemiecki kierownik zespołu języka niemieckiego dyżur
język angielski kierownik zespołu języka angielskiego, zastępca kierownika, mgr Anna Kurtycz, mgr Magdalena Richards, mgr Waldemar Sikorski dyżur