POZIOMY, PROGRAMY, EFEKTY UCZENIA SIĘ, ZALICZENIA, MATERIAŁY

Lektoraty muszą uwzględniać obowiązujące w SzJO wymogi w następującym zakresie:

  • OZNACZENIE POZIOMÓW: programy, opisy, podręczniki i inne materiały dla danego kursu muszą być zgodne z oznaczeniem poziomu, podanym w USOS-web. Np. poziom B2 widniejący w USOS-web oznacza, że na zajęciach realizowany jest program, który na wejściu zakłada znajomość języka na poziomie B1 i prowadzi w kierunku poziomu B2. Nauczyciel swoim podpisem pod oceną z zaliczenia gwarantuje, że jest to ocena poświadczająca spełnienie wymogów zaliczenia na poziomie podanym w USOS-web. Nauczyciel ma obowiązek zachęcać studentów, którzy reprezentują poziom inny niż wymagany, do przepisania się do innej, właściwszej grupy, a jeśli tego nie chcą uczynić, należy ich informować o konsekwencjach nieprzerejestrowania się na właściwy poziom, o tym, na ile realne są szanse uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia na poziomie zgodnym z oznaczeniem grupy, oraz o dodatkowym nakładzie pracy, który byłby niezbędny, aby uzupełnić braki. W przypadku stwierdzenia znacznej rozbieżności między poziomem większości studentów w grupie a poziomem grupy widniejącym w USOS-web, nauczyciel ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia kierownika zespołu o potrzebie zmiany oznaczenia poziomu w USOS-web.
  • PROGRAMY NAUCZANIA
  • EFEKTY UCZENIA SIĘ
  • SPOSOBY MIERZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
  • ZASADY ZALICZENIA
  • Ponadto lektoraty na wyższych poziomach powinny zawierać elementy języka dla celów akademickich.

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH

Prawa autorskie

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i zaleceń dotyczących praw autorskich. Nauczyciel SzJO ma obowiązek zapoznać się z następującymi dokumentami:

  • Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na UW | pdf 
  • Opinia przygotowana dla SzJO przez dr. Wojciecha Machałę, WPiA | rtf | pdf

Podręczniki

Nauczyciel ma obowiązek wybrać podręcznik dla każdego prowadzonego przez siebie kursu. Studenci uczestniczący w kursie zobowiązani są go posiadać. Nie oznacza to, że kurs powinien ograniczać się do wykonywania zadań z podręcznika, jednak (ponieważ studenci poniosą koszt jego nabycia) należy go wykorzystywać w jak największym stopniu, również do pracy w domu. Dokonując wyboru podręcznika, należy pamiętać o kosztach zakupu, liczbie godzin przeznaczonych na kurs oraz, przede wszystkim, o potrzebach studentów.

Obowiązek wyznaczenia podręcznika dotyczy wszystkich kursów tradycyjnych (tzn. składających się wyłącznie z zajęć prowadzonych w klasie) na studiach stacjonarnych dziennych i niestacjonarnych zaocznych. W przypadku kursów półinternetowych obowiązuje albo wyznaczenie podręcznika, albo stosowanie autorskiego skryptu materiałów. W przypadku e-lektoratów – stosowanie materiałów opracowanych i dostarczonych przez COME lub własnych materiałów autorskich, zgodnych z zaleceniami COME.

Wprowadzenie obowiązku wybrania i korzystania z podręcznika spowodowane jest troską o jakość kursów, ochroną praw autorskich i kosztami powielania materiałów, ponoszonymi przez SzJO. Wydawnictwa językowe oferują zniżki, kupony oraz gratisy dla studentów i lektorów. W tej sprawie należy zwrócić się do przedstawiciela odpowiedniego wydawnictwa.

Informację o podręczniku nauczyciel ma obowiązek podać w opisie kursu w USOS-web w rubryce „Podręcznik / Coursebook”, a dodatkową literaturę w rubryce „Literatura / Bibliography”.

Powielanie materiałów w SzJO

Do kopiowania materiałów na potrzeby lektoratów służy wyłącznie kserokopiarka w budynku nowej SzJO, którą obsługuje pani Małgorzata Zdańska. Każdy lektor kopiujący materiał ma obowiązek podania Pani Małgorzacie Zdańskiej następujących danych: Imię i nazwisko, rodzaj kopiowanego materiału (np. artykuł z gazety, test), liczba kopii.

Kserokopiarka w budynku starej Szkoły służy wyłącznie potrzebom administracyjnym.