PRACE ORGANIZACYJNE

Dyrektor SzJO może powierzyć nauczycielowi obowiązki organizacyjne zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 130

„Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych

[…]

Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie.”

<div data-ce-moveable="" data-ce-static="" data-ce-tag="shortcode" data-base="[więcej]

<div data-ce-moveable="" data-ce-static="" data-ce-tag="shortcode" data-base="

Wykonanie prac organizacyjnych zleca nauczycielowi dyrektor SzJO lub kierownik zespołu, po uzyskaniu zgody dyrektora. Nauczyciel SzJO może wystąpić do kierownika zespołu o przyznanie mu prac organizacyjnych.

Prace organizacyjne wchodzą w zakres obowiązków nauczyciela akademickiego i jako takie nie są dodatkowo opłacane. Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 155:

„Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”