Projekty międzynarodowe

 [powrót do strony głównej]

erasmus

Począwszy od 3 listopada 2019, przez okres 2 lat, SzJO będzie koordynowała projekt Mediation in Language Learning and Teaching. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie oraz Uniwersytetem Helsińskim. Koordynatorem projektu ze strony SzJO jest dr Małgorzata Świerk. 
FAB (Formative Assessment for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education).

FAB to międzynarodowy projekt edukacyjny, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcji 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

W projekcie biorą udział centra języków obcych czterech jednostek partnerskich: Uniwersytetu Warszawskiego, będącego liderem i pomysłodawcą FAB, a także Uniwersytetów w Peczu na Węgrzech (Pecsi Tudomany Egyetem), Turku w Finlandii (Turun Ammattikorkeakoulu) i Kownie na Litwie (Vytauto Didziojo Universitetas).

Ogółem w projekcie w sposób bezpośredni i pośredni będzie brało udział około 200 nauczycieli i kilka tysięcy studentów (jako uczestnicy zajęć językowych) z czterech wymieniowych ośrodków akademickich.

Czas trwania projektu to 2 lata: od 01.10.2015 do 01.10.2017.


Jakie są cele FAB?

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia językowego poprzez wyposażenie nauczycieli języków obcych 4 jednostek partnerskich w odpowiednie narzędzia oceny sprawności mówienia. Mamy zamiar osiągnąć to poprzez promowanie i wprowadzenie do codziennej pracy nauczycieli narzędzi oceny kształtującej, co pozwoli udoskonalić techniki nauczania i uczenia się; zwiększy motywację studentów, a w perspektywie przełoży się na  efektywność procesu uczenia się języków obcych i lepszą ich znajomość.


Jakie działania będą podejmowane w ramach FAB?

Do najważniejszych działań podejmowanych w ramach FAB należą:

  1. przeprowadzenie ankiety wstępnej wśród nauczycieli i studentów dot. znajomości i stosowania (bądź też nie) narzędzi oceny kształtującej;
  2. stworzenie i prowadzenie strony internetowej i profilu na FB, informujących o przebiegu projektu;
  3. redagowanie i rozsyłanie Newslettera;
  4. peer-observation (na poziomie krajowym i międzynarodowym);
  5. cykl szkoleń dla nauczycieli;
  6. przeprowadzenie ankiety końcowej dla nauczycieli i studentów;
  7. stworzenie elektronicznego przewodnika, zawierającego wskazówki metodyczne dla nauczycieli i  przykłady dobrych praktyk;
  8. organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce oceny kształtującej.

Dlaczego FAB?

Nasze zainteresowanie oceną kształtującą nie jest przypadkowe. Po pierwsze dotychczas nie były prowadzone szeroko zakrojone badania naukowe w tym kierunku, a także nie były realizowane projekty w ramach uczelni wyższych mające na celu promocję tej metody. Po drugie postanowiliśmy skupić się na sprawności mówienia, gdyż jest ona kluczowa w procesie komunikacji językowej i jednocześnie sprawia stosunkowo duże trudności podczas jej oceniania.

Zwiększenie świadomości procesu dydaktycznego zarówno w odniesieniu do uczących się i nauczycieli akademickich jest szczególnie ważne w przypadku języków obcych w kontekście zjednoczonej Europy, promującej wielojęzyczność i  transkulturowość.

Stosowanie narzędzi oceny kształtującej w codziennej praktyce zwiększa motywację, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się (ze strony studentów), co w sposób zdecydowany przekłada się na zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego. To ostatnie z kolei zwiększy szanse przyszłych absolwentów na rynku pracy.

W odniesieniu do nauczycieli stosowanie narzędzi oceny kształtującej pozwoli im świadczyć usługi wysokiej jakości oraz zaspokoić coraz bardziej zróżnicowane potrzeby uczących się.

W ramach projektu dużo uwagi poświęcimy kwestii uczenia się przez całe życie, bowiem metody i techniki promowane prze nasz projekt mogą być wykorzystane zarówno w edukacji formalnej, jak i  po jej zakończeniu. W dzisiejszych czasach ta umiejętność jest niezwykle pożądana, ponieważ, jak podaje komunikat KE Europa 2020, wydłużona aktywność zawodowa zazwyczaj wiąże się z koniecznością nabywania nowych umiejętności przez całe życie zawodowe.


Oficjalna strona projektu FAB  | przejdź