PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA KURSÓW NA MOODLE

Arkusz samooceny dla prowadzących kursy półinternetowe

rtf | pdf | google docs

Dobre praktyki w kursach komplementarnych

rtf | pdf | google docs

I. Kwalifikacje wstępne

E-nauczycielem, czyli prowadzącym kursy półinternetowe na platformie Moodle SzJO UW, może zostać pracownik dydaktyczny SzJO UW, który jest zatrudniony w wymiarze pełnego lub niepełnego etatu, po uzyskaniu zgody Dyrektora SzJO.

II. Zalecane umiejętności w zakresie operacyjnej wiedzy komputerowej

Nauczyciel, który planuje prowadzenie kursów półinternetowych powinien wykorzystywać swoją wiedzę komputerową w ramach zajęć prowadzonych na kursach stacjonarnych (np. filmy CD/Video, elementy kursu multimedialnego CD-ROM, materiały ze stron WWW).

Kandydat na e-nauczyciela, zwany w następnych punktach kandydatem, powinien posiadać operacyjną wiedzę komputerową dotyczącą obsługi następujących programów komputerowych w podstawowym zakresie

 • Edytor tekstu
 • Narzędzia do pokazu slajdów/prezentacji
 • Programy do odtwarzania multimediów

Kandydat powinien umieć korzystać z następujących programów do pracy on-line:

 • Przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer)
 • Wyszukiwarki internetowej (np. Google)
 • Programu pocztowego (np. Outlook Express)

III. Okres przygotowawczy

Kandydat, który nie ma żadnego lub ma niewystarczające doświadczenie w pracy na platformie Moodle ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu przygotowawczym, dotyczącym funkcjonowania platformy Moodle.

Warunkiem zaliczenia szkolenia przygotowawczego jest samodzielne opracowanie przez kandydata dwóch jednostek kursu półinternetowego (4 godz. dydaktyczne).

IV. Okres wdrażania się do pracy na platformie

Okres wdrażania się kandydata do pracy na platformie zależy indywidualnie od osoby, od jej motywacji, umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz zdolności warunkujących tempo przyswajania wiedzy operacyjnej dotyczącej funkcjonowania platformy Moodle.

Zaleca się, aby w okresie pierwszych dwóch semestrów, kandydat stosował następujące zasoby i składowe kursu półinternetowego równolegle z prowadzonym kursem stacjonarnym:

 • fora
 • quizy (wielokrotna odpowiedź, dopasuj odpowiedź, krótka odpowiedź, załączone odpowiedzi)
 • opis
 • zadanie
 • słownik
 • link do stron WWW/pliku
 • etykieta

W ww. okresie tzw. mieszanego nauczania, kandydat powinien rozwinąć umiejętności operacyjne i merytoryczne nabyte podczas szkolenia przygotowawczego w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowanie autorskiego e-kursu.

 • Warunkiem zaliczenia ww. okresu mieszanego jest samodzielne opracowanie przez kandydata e-kursu.
 • Autorski kurs półinternetowy kandydata powinien zostać przedłożony do akceptacji konsultantowi d/s szkolenia, który prowadził z danym kandydatem szkolenie przygotowawcze.

Po uzyskaniu w/w akceptacji, kandydat zgłasza kierownikowi odpowiedniego zespołu językowego gotowość do prowadzenia autorskiego kursu półinternetowego. Zgłoszenie powinno mieć miejsce przed rozpoczęciem prac nad planem kursów lektoratowych na następny rok akademicki.

V. Bibliografia

 • Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003), Warszawa, Rada Europy, CODN, s.21
 • Moodle.pl Pobrano 12.10.2008 r. z: <http://moodle.pl/>
 • H. Komorowska, Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu językowym, (2005), Warszawa: Fraszka Edukacyjna, s.106
 • H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, (2001), Warszawa: Fraszka Edukacyjna
 • D. Karczewska „Platforma MOODLE”, Języki Obce w Szkole, 3/2006, Warszawa: CODN
 • M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, (2005), Kraków: Oficyna Ekonomiczna