ROZWÓJ ZAWODOWY

ARKUSZ OSIĄGNIĘĆ

Nauczyciel SzJO dokumentuje wywiązywanie się z obowiązków oraz osiągnięcia zawodowe poprzez coroczne składanie arkusza osiągnięć. Wypełniony i podpisany arkusz należy przekazać kierownikowi zespołu do 15 października każdego roku. Na podstawie arkuszy osiągnięć przygotowywane są opinie przełożonych o nauczycielach podlegających w danym roku akademickim ocenie okresowej. Arkusze te są również brane pod uwagę przez kierowników zespołów przy wskazywaniu kandydatów do nagród.

OCENA OKRESOWA

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 142 „wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.”

Nauczyciel podlegający w danym roku ocenie okresowej wypełnia arkusz oceny okresowej za okres objęty oceną i przekazuje go kierownikowi zespołu. Do arkusza osiągnięć dołączana jest opinia kierownika zespołu oraz dyrektora SzJO, przygotowana m. in. na podstawie składanych corocznie przez nauczyciela arkuszy osiągnięć i zawierająca wynik hospitacji oraz ankiety studenckiej.

ZATRUDNIENIE NA WYŻSZYM STANOWISKU

Przez awans nauczyciela akademickiego rozumie się karierę naukową, zdobywanie kolejnych stopni naukowych lub zajmowanie wyższych stanowisk. W przypadku Szkoły Języków Obcych awans oznacza przejście ze stanowiska lektora na wyższe stanowisko – wykładowcy i starszego wykładowcy. Nie wymaga się od nauczycieli SzJO zdobywania stopni naukowych, choć jest to z pewnością istotne dla własnego rozwoju, a posiadanie stopnia doktora oznaczać powinno, zgodnie z ustawą, w przypadku starszego wykładowcy, uzyskanie prawa do wyższego wynagrodzenia.

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym zatrudnienie na stanowisku lektora, wykładowcy lub starszego wykładowcy następuje w drodze konkursu. Tak też określa awans Statut uczelni. Nauczyciel akademicki, aby mógł być zatrudniony na wyższym stanowisku musi przystąpić do otwartego konkursu. Nie ma wymogu, aby konkurs odbywał się co roku. Warunki konkursu określa regulamin, przyjęty przez Radę jednostki (w wypadku SzJO – Radę Programową SzJO) i zatwierdzany przez władze uczelni. Regulamin konkursu nie jest przyjęty raz na zawsze – Rada może zmienić warunki i wymagania, a JM Rektor UW może wyrazić zgodę lub nie na ogłoszenie konkursu. Ogłoszenie o konkursie, zawierające m. in. wymagania, które kandydat powinien spełnić, podaje się do wiadomości publicznej (m. in. zamieszcza na stronie internetowej UW w zakładce PRACA NA UW).

Kierownik jednostki (dyrektor SzJO) odpowiada za politykę kadrową i finansową. Wspólnie z zastępcami planuje zatrudnienie na podstawie przewidywanej liczby studentów, którzy będą uczyli się danego języka, biorąc pod uwagę pensum nauczycieli oraz ewentualne godziny nadliczbowe. Planując zatrudnienie, Dyrekcja kieruje się następującymi kryteriami: liczbą zatrudnionych na każdym stanowisku w poszczególnych zespołach, stanem budżetu SzJO, wypełnieniem grup, przewidywaną liczbą studentów w kolejnych latach. Planując konkurs, poza zapisami w Ustawie, Statucie i Regulaminie SzJO, dyrekcja bierze pod uwagę decyzje, uchwały poprzednich kierowników jednostki i przyjęte zwyczaje w SzJO, mając na względzie dobro jednostki.

Aby pracownicy mogli awansować przez zatrudnienie na wyższym stanowisku w drodze konkursu, dyrekcja SzJO musi mieć pewność, że liczba grup i liczba studentów pozwoli na zabezpieczenie uposażenia dla odpowiedniej liczby pracowników na różnych stanowiskach.