USOS-WEB I POCZTA ELEKTRONICZNA

USOS-WEB

Do obowiązków nauczyciela SzJO związanych z obsługą USOS-web należy m. in.

  • sprawdzenie poprawności danych wprowadzonych do USOS-web dotyczących planu zajęć (poprawności oznaczenia poziomów grup, terminów, sal, opisów kursów, itp.)
  • wprowadzenie opisów – w języku polskim i angielskim – prowadzonych kursów; każdy pracownik Szkoły jest zobowiązany przygotować opis każdego prowadzonego przez siebie kursu. Opisy należy umieścić samodzielnie w przewidzianych terminach w serwisie USOS-web | FORMULARZ OPISU KURSU I INSTRUKCJA JEGO WYPEŁNIANIA
  • wydrukowanie list studentów (po zakończeniu ostatniej tury rejestracji na dany semestr) i sprawdzenie, czy na zajęcia chodzą wyłącznie studenci, którzy zarejestrowali się w przewidzianych do tego celu terminach rejestracji; studenci niezarejestrowani nie mogą uczestniczyć w zajęciach i nie mogą otrzymać zaliczenia
  • wprowadzenie ocen z zaliczeń do protokołów w USOS-web po każdym semestrze | INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PROTOKOŁÓW OCEN
  • korzystanie z poczty U-mail w kontaktach ze studentami (np. informowanie studentów o odwołanych zajęciach).

W razie wątpliwości lub problemów należy zwrócić się do pełnomocnika ds. USOS.

UNIWERSYTECKA POCZTA ELEKTRONICZNA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Rektora UW z dnia 18 kwietnia 2007 roku, każdy pracownik UW zobowiązany jest do posiadania i użytkowania konta na jednym z serwerów poczty elektronicznej użytkowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z adresem domenowym identyfikowanym z Uczelnią (preferowany schemat adresu poczty: imie.nazwisko@uw.edu.pl). Pracownicy zobowiązani są do korzystania z adresu poczty elektronicznej w sprawach związanych z działalnością Uczelni, w tym do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej z częstotliwością pozwalającą na utrzymywanie kontaktów. Poczta elektroniczna jest jedną z obowiązujących form obiegu informacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Wejście na strony: