Uznawanie certyfikatów i ocen

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące:
 1. uznawania ocen z certyfikatów zewnętrznych (punkt 1),
 2. uznawania ocen z lektoratów i egzaminów językowych uzyskanych na Politechnice Warszawskiej (punkt 2), 
 3. trybu uznawania ocen (punkt 3).

W Szkole Języków Obcych uznawane są oceny z certyfikatów instytucji zewnętrznych oraz z zaliczeń i egzaminów językowych uzyskanych na Politechnice Warszawskiej.

1. Uznawanie certyfikatów instytucji zewnętrznych

  1. Certyfikaty wymienione w Załączniku do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej zwalniają z obowiązku zdawania egzaminu certyfikacyjnego UW. Oceny z certyfikatów instytucji zewnętrznych przepisywane są wyłącznie na podstawie ustalonego przelicznika. UWAGA! W przypadku egzaminu IELTS uznawana jest jedynie wersja Academic; wersja General training nie jest uznawana.
  2. Zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej z dnia 21 maja 2018 r., honorowane są certyfikaty, które bezpośrednio odwołują się do zapisów ESOKJ, dokumentu Rady Europy, opublikowanego w 2003 r. Certyfikaty wydane przed datą publikacji ESOKJ nie spełniają odnośnych kryteriów (http://jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/egzaminy-zewnetrzne-2/).
  3. W związku z sytuacją epidemiologiczną, w celu potwierdzenia wymaganej biegłości językowej honorowane są skany certyfikatów wydanych przez zewnętrzne instytucje certyfikujące. Do czytelnego skanu wszystkich stron certyfikatu należy dołączyć następujące oświadczenie wraz datą, które powinno być podpisane przez osobę wnioskującą:

„Oświadczam, że przesłana kopia oryginału certyfikatu (skan) potwierdzającego biegłość językową wymaganą dla ukończenia studiów jest zgodna z oryginałem, który posiadam, i który mogę okazać na każde wezwanie Uniwersytetu Warszawskiego.

Mam świadomość tego, że:

 • ten kto posłużył się podrobionym lub przerobionym dokumentem jako autentycznym ponosi odpowiedzialność karną;
 • ujawnienie, iż złożony przeze mnie certyfikat, w tym jego kopia lub skan, został podrobiony lub przerobiony, a oświadczenie o posiadanym certyfikacie jest nieprawdziwe, będzie podstawą wznowienia postępowania przez Rektora UW w  sprawie nadania mi tytułu zawodowego;
 • złożenie podrobionego lub przerobionego certyfikatu, jego kopii lub skanu, jest czynem prowadzącym do nieetycznego uzyskania zaliczenia ze znajomości języka obcego, sprzecznym z par. 19 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Studiów na UW, mogącym skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną studenta.”

W treści maila z załącznikami należy ponadto wpisać następujące dane:

 • imiona i nazwisko osoby wnioskującej;
 • kierunek studiów;
 • rok studiów;
 • numer indeksu.

Maile ze skanami dokumentów należy kierować do osób odpowiedzialnych za przepisywanie ocen. Ich adresy mailowe są dostępne poniżej (punkt 3).

2. Uznawanie zaliczeń i egzaminów językowych uzyskanych na Politechnice Warszawskiej (dotyczy wyłącznie studiów równoległych na UW i PW)

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną (trwającą od 11 marca 2020 r.) studenci PW studiujący  równolegle na UW i PW oraz posiadający tylko indeksy elektroniczne  są zobowiązani udowodnić, że są nadal studentami PW. Dlatego powinni przysłać skan wykazu ocen  z systemu USOS wraz z datą, a cały dokument  powinien być opatrzony podpisem i pieczęcią władz PW wraz z informacją, że student studiuje na PW. Jeżeli taka procedura jest z jakichś przyczyn niemożliwa, prosimy studenta o email od władz PW (na adres danej osoby przepisującej ocenę), stwierdzający, że student studiuje na PW i otrzymał  daną ocenę z egzaminu angielskiego (lub/i z lektoratu języka angielskiego). Jeżeli studenci PW mają indeks papierowy, to powinni umówić się (np. na Google Meet)  z osobą przepisującą oceny w celu weryfikacji indeksu i oceny lub ocen do wpisania. Sprawdzenia wymagają pierwsze  i ostatnie strony indeksu oraz strona z odpowiednią oceną lub ocenami.
 2. Informacje o uznawaniu certyfikatów Poliechniki Warszawskiej znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych | kliknij
 3. Informacje o uznawaniu ocen z lektoratów uzyskanych na Politechnice Warszawskiej znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych | kliknij 
3. Tryb uznawania (przepisywania) ocen
Oceny wymienione w punktach 1 i 2 przepisuje kierownik właściwego zespołu językowego w czasie dyżuru. W przypadku języka angielskiego, oprócz kierownika, oceny przepisują również wskazane poniżej osoby. Dyżury lektorów odbywają się wyłącznie w okresie trwania zajęć oraz w trakcie sesji egzaminacyjnych (zgodnie z kalendarzem UW). Pytania w sprawie przepisywanie ocen proszę kierować na adres: Waldemar Sikorski <wksikors@uw.edu.pl>
  • język angielski – kierownik zespołu, Agnieszka Harrison, Anna Kurtycz, Magdalena Richards, Waldemar Sikorski (terminy dyżurów),
  • język francuski, hiszpański, włoski – kierownik zespołu (termin dyżurów),
  • język niemiecki, niderlandzki, szwedzki – kierownik zespołu (termin dyżurów),
  • język rosyjski – kierownik zespołu (termin dyżurów).