Vademecum lektora

[powrót do strony głównej]

Spis treści

 1. Czas pracy, odwoływanie zajęć, zwolnienia, dni i godziny dziekańskie
 2. Pensum, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe kursy, likwidacja małych grup
 3. Prowadzenie kursów półinternetowych – zasady rekrutacji i przygotowania nauczycieli do pracy na platformie Moodle
 4. Poziomy, programy, efekty uczenia się, zaliczenia, podręczniki, kopiowanie materiałów
 5. USOS-web i poczta elektroniczna
 6. Konsultacje (dyżury)
 7. Ankieta studencka
 8. Rozwój zawodowy, ocena okresowa, awans
 9. Nagrody
 10. Prace organizacyjne

***

CZAS PRACY, ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ, ZWOLNIENIA, DNI I GODZINY DZIEKAŃSKIE

CZAS PRACY

Zatrudnienie pracownicze polega na świadczeniu pracy na podstawie stosunku pracy i podlega przepisom Kodeksu Pracy oraz innym przepisom prawa pracy. [więcej]

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 130 „Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych […] Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie.” [więcej]

NIEOBECNOŚĆ W PRACY

Decyzją dyrekcji SzJO UW, na podstawie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego §15 pkt 3, nauczyciel SzJO ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność, przedkładając odpowiednie dowody. Za usprawiedliwiające nieobecność w pracy uznaje się dowody wymienione w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. § 3 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy:

O każdym przypadku odwołania zajęć nauczyciel informuje kierownika zespołu, oba sekretariaty SzJO oraz – w przypadku lektoratów odbywających się poza budynkami SzJO – sekretariat kierunku studiów, dla których przewidziany jest lektorat (lista kontaktów do sekretariatów poszczególnych wydziałów). Należy również w miarę możliwości powiadomić studentów o odwołanych zajęciach poprzez system poczty uniwersyteckiej „u-mail” (dostępny za pośrednictwem konta USOS). Kierownik zespołu, w miarę możliwości czasowych i kadrowych, organizuje jak najszybciej zastępstwo/-a.

Powyższe zasady dotyczą niemożności stawienia się do pracy rozumianej jako niemożność przeprowadzenia zajęć, odbycia dyżuru w wyznaczonym terminie oraz udziału w innych zadaniach uznanych przez Dyrektora SzJO za obowiązkowe (np. w zebraniach, szkoleniach, sesji egzaminacyjnej).

Niezastosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało udzieleniem kary upomnienia, kary nagany (zgodnie z Regulaminem Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, § 30) a następnie negatywną oceną okresową.

DNI I GODZINY DZIEKAŃSKIE

Szkoła Języków Obcych jest jednostką ogólnouczelnianą, która świadczy usługi dla wydziałów; w związku z tym SzJO nie jest uprawniona do samodzielnego ogłaszania dni lub godzin wolnych od zajęć.

 1. W przypadku lektoratów dedykowanych, które odbywają się wyłącznie na danym wydziale, ogłoszenie przez władze wydziału dni lub godzin dziekańskich oznacza, że zajęcia lektoratowe mające się odbyć w tym terminie zostają odwołane;
 2. W przypadku grup międzywydziałowych wskazane jest przeprowadzenie przez lektora sondy mającej na celu zorientowanie się, ilu studentów w grupie reprezentuje wydziały, które ogłosiły dni lub godziny dziekańskie. Jeśli w wyniku tej sondy okaże się, że dni lub godziny dziekańskie wystąpią na wszystkich wydziałach reprezentowanych w danej grupie, zajęcia zostają odwołane;
 3. W przypadku grup międzywydziałowych, w których są studenci reprezentujący wydziały, które nie ogłosiły dni lub godzin dziekańskich, lektor jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem. Nie określamy dolnego limitu obecności studentów koniecznego do tego, by zajęcia odbyć, gdyż zakładamy, że nawet w przypadku dwóch-trzech osób lektor może wykorzystać zajęcia w sposób twórczy i dla tych studentów przydatny;
 4. Odwołując zajęcia lektoratowe w okolicznościach opisanych powyżej w punktach 2 i 3 wskazane jest, by lektor wyznaczył studentom pracę do wykonania w domu.

Studenci, którzy decyzją władz swego Wydziału mieli dni lub godziny dziekańskie w porze odbywania się lektoratu, mają na tych zajęciach nieobecność usprawiedliwioną.

***

PENSUM, GODZINY PONADWYMIAROWE, DODATKOWE KURSY, LIKWIDACJA MAŁYCH GRUP

Planowanie i rozliczanie pensum odbywa się na podstawie przepisów wymienionych [tutaj] oraz poniższych zarządzeń Dyrektora SzJO.

Zgodnie z art. 106 pkt 1 Statutu UW: „pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązani są unikać sytuacji prowadzących do konfliktu zobowiązań wobec UW i zewnętrznych podmiotów oraz konfliktu własnego interesu materialnego z interesem UW.”

Nauczyciele SzJO wypełniają kartę obciążeń i składają ją w sekretariacie ds. pracowniczych po III turze rejestracji, do połowy listopada każdego roku. W przypadku zmian w obciążeniu należy złożyć skorygowaną kartę obciążeń (z dopiskiem „korekta”) do końca maja.

Sprawozdania z przeprowadzonych zajęć wypełniają Nauczyciele, którzy prowadzą lektoraty w wymiarze przekraczającym pensum obowiązujące na danym stanowisku.

 • Po zakończeniu każdego miesiąca, należy wypełnić sprawozdanie i przekazać je do sekretariatu.
 • Osoby, które obciążone są ponad pensum TYLKO czasowymi zastępstwami, wypełniają sprawozdania za każdy miesiąc, w którym przeprowadziły dodatkowe zajęcia.
 • Sprawozdania, podpisane własnoręcznie, należy składać w sekretariacie do 10 dnia następnego miesiąca. Należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich rubryk.
 • Jeżeli 10 dzień miesiąca wypada w sobotę lub w niedzielę sprawozdania można składać do najbliższego poniedziałku.
 • Wyjątkowo w czerwcu wypełnione sprawozdania należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu ostatnich zajęć, a nie czekać do 10 lipca!

UWAGA: Do sprawozdań wpisuje się tylko te godziny zajęć, które się odbyły, a nie te które planowaliśmy.

Warszawa, 29 kwietnia 2014

Zarządzenie p. o. dyrektora SzJO nr 1/2013 w sprawie zasad planowania pensum i godzin ponadwymiarowych:

 1. Lektoraty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych
 1. W pierwszej kolejności kierownik zespołu językowego planuje pensum:
 • dla lektorów: 300 godzin dydaktycznych w semestrze zimowym i 240 godzin w semestrze letnim lub 240 godzin w sem. zimowym i 300 godzin w sem. letnim (razem w skali roku: 540 godzin);
 • dla wykładowców i starszych wykładowców: 180 godzin dydaktycznych w sem. zimowym i 180 godzin w sem. letnim (razem w skali roku: 360 godzin);
 • do pensum wlicza się grupy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych;
 • grupy na studiach niestacjonarnych zaocznych można wliczyć do pensum wyłącznie wtedy, kiedy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych brakuje grup do zapewnienia pensum nauczycielom danego języka i pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody dyrektora SzJO; w takim przypadku stosuje się przelicznik: liczba godzin dydaktycznych x 1,5;
 • indywidualne konsultacje dla osób niepełnosprawnych lub inne formy kształcenia językowego (np. kursy intensywne w przerwie zimowej lub letniej) można wliczyć do pensum wyłącznie wtedy, kiedy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych brakuje grup do zapewnienia pensum nauczycielom danego języka, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody dyrektora SzJO;
 • w sytuacji, gdy nie wszystkie wydziały zdążyły przesłać zamówienia na lektoraty, kierownik zespołu planuje pensum dla nauczycieli prowadzących lektoraty dla studentów tych wydziałów, na podstawie planu z poprzedniego roku;
 • kierownik zespołu językowego przedstawia dyrektorowi SzJO do akceptacji projekt rozdysponowania grup w ramach pensum; projekt ten wyszczególnia liczbę grup, poziom i profil każdej grupy oraz informację o tym, czy zajęcia prowadzone będą na wydziale czy w budynkach SzJO.
 1. Wraz z projektem rozdysponowania grup w ramach pensum kierownik zespołu językowego przedstawia dyrektorowi SzJO do akceptacji wykaz planowanych godzin ponadwymiarowych (liczba grup na poszczególnych poziomach, z rozróżnieniem na grupy wydziałowe i międzywydziałowe, wraz z terminami i lokalizacją, bez nazwisk prowadzących).
 1. Po zaakceptowaniu przez dyrektora SzJO wykazu grup wchodzących do pensum i wykazu godzin ponadwymiarowych, kierownik
 • przekazuje do wiadomości wszystkich członków zespołu plan wszystkich nadgodzin;
 • nauczyciele wskazują grupy, które mogą objąć w ramach nadgodzin;
 • w przypadku, kiedy do prowadzenia danej grupy zgłasza się więcej niż jedna osoba, kierownik przydziela grupę, kierując się następującymi kryteriami: wyniki ankiet z co najmniej dwóch poprzednich lat oraz wyniki co najmniej dwóch ostatnich hospitacji; wywiązywanie się nauczyciela z obowiązków służbowych (uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach, podejmowanie się zastępstw, itp.); w przypadku, kiedy wyniki ankiet, hospitacji oraz stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych są porównywalne, nadgodziny przyznawane są nauczycielowi zatrudnionemu na wyższym stanowisku.
 • nie można powierzyć nadgodzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu).
 1. Całkowita liczba godzin (pensum i nadgodziny) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych w skali roku nie powinna przekraczać 720 godzin dydaktycznych w roku. Przekroczenie tego limitu możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora SzJO.
 1. W budynkach SzJO, w przypadku grup prowadzonych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych, nauczyciel może prowadzić nie więcej niż 3 grupy (Zespół J. Angielskiego) i nie więcej niż 5 grup (pozostałe zespoły językowe). Pozostałe godziny mogą być wypracowane wyłącznie w salach wydziałowych.
 1. W przypadku braku chętnych do prowadzenia nadgodzin, powierza się je nauczycielom, którzy nie mają nadgodzin, w wymiarze nie przekraczającym 1/2 pensum.
 1. Kierownik przedstawia ostateczną wersję planu do akceptacji dyrektorowi SzJO.
 1. Po uzyskaniu akceptacji, w pierwszej kolejności w USOSie udostępniane są grupy wchodzące do pensum i nadgodziny w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 pensum. Pozostałe nadgodziny udostępniane są dopiero wtedy, kiedy średnia zapełnienia dla grup danego lektora przekroczy 16 osób i w żadnej z grup nie ma mniej niż 12 osób.
 1. E-lektoraty, grupy półinternetowe i w pełni internetowe są tworzone na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu dyrektora SzJO i mogą one być powierzone jedynie nauczycielom spełniającym kryteria wyszczególnione w odrębnym zarządzeniu dyrektora SzJO.
 1. Za zaplanowanie pensum i nadgodzin oraz rozliczenie obciążenie dydaktycznego zgodnie z powyższymi wytycznymi odpowiada kierownik danego zespołu językowego.
 1. Lektoraty na studiach niestacjonarnych zaocznych
 1. Koordynator SzJO ds. lektoratów na studiach niestacjonarnych zaocznych, po zebraniu zamówień od wydziałów, przekazuje zespołom językowych wykaz grup wraz z poziomami, terminami i lokalizacją.
 1. Nauczyciele wskazują grupy, które mogą objąć w ramach nadgodzin.
 1. W przypadku, kiedy do prowadzenia danej grupy zgłasza się więcej niż jedna osoba, koordynator, po skonsultowaniu się z kierownikiem zespołu językowego, przydziela grupę, kierując się następującymi kryteriami:
 • wyniki ankiet z co najmniej dwóch poprzednich lat oraz wyniki co najmniej dwóch ostatnich hospitacji;
 • wywiązywanie się nauczyciela z obowiązków służbowych (uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach, podejmowanie się zastępstw, itp.);
 • w przypadku, kiedy wyniki ankiet, hospitacji oraz stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych są porównywalne, nadgodziny przyznawane są nauczycielowi zatrudnionemu na wyższym stanowisku;
 • nie można powierzyć nadgodzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu);
 • w przypadku braku chętnych do prowadzenia nadgodzin, powierza się je nauczycielom, którzy nie mają nadgodzin, w wymiarze nie przekraczającym 1/2 pensum.
 1. Nauczyciel może prowadzić na studiach niestacjonarnych zaocznych maksymalnie dwie grupy. Przekroczenie tego limitu możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora SzJO.
 1. E-lektoraty można powierzyć jedynie nauczycielom spełniającym kryteria wyszczególnione w odrębnym zarządzeniu dyrektora SzJO. Obsadę e-lektoratów zapewnia koordynator SzJO ds. lektoratów na studiach zaocznych, konsultując się z kierownikiem zespołu językowego oraz koordynatorem SzJO ds. e-lektoratów.
 1. Koordynator przedstawia ostateczną wersję planu kierownikowi zespołu językowego, a ten, po sprawdzeniu jego prawidłowości, dyrektorowi SzJO.
 1. Za zaplanowanie oraz rozliczenie obciążenia na studiach niestacjonarnych zaocznych zgodnie z powyższymi wytycznymi odpowiada kierownik danego zespołu językowego.

III. Kursy intensywne (w przerwie zimowej i letniej)

 1. Nauczyciel może zgłosić najwyżej dwa kursy intensywne. Zgłoszenia kursów należy przesłać najpóźniej miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze. Dokładny termin zostanie każdorazowo podany do wiadomości przez dyrekcję.
 2. Zgłoszenia zbierają kierownicy zespołów. Na podstawie przedstawionych sylabusów kierownik zespołu sporządza ranking, według którego kursy będą wprowadzane do oferty. Kolejny kurs na danym poziomie może zostać wprowadzony do oferty dopiero po wystarczającym zapełnieniu się wcześniej wprowadzonego kursu na tym samym poziomie z tego samego języka. W pierwszej kolejności będą wprowadzane kursy nauczycieli osiągających wysokie wyniki w ankiecie studenckiej oraz nauczycieli, którzy angażują się w prace merytoryczne i organizacyjne na rzecz SzJO. Pozostałe kursy mogą być wprowadzone dopiero po zapełnieniu się już wprowadzonych kursów.
 3. Nie można powierzyć nadgodzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu).
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na formularzu sylabusa. W sylabusie należy m.in. wyszczególnić koszt zakupu podręcznika lub sporządzenia kserokopii. Sylabusy niekompletne, zawierające błędy lub nadesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
 5. Kursy muszą uwzględniać obowiązujące w SzJO efektami uczenia się. W trakcie kursów muszą być wprowadzane i rozwijane wszystkie cztery sprawności językowe.
 6. Kursy intensywne nie mogą odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnych. Nie mogą też kolidować z innymi obowiązkami nauczyciela SzJO.
 7. Kursy obejmują 30 godzin dydaktycznych. Maksymalna liczba godzin danego kursu w ciągu dnia nie może przekraczać 4 godzin dydaktycznych. Wszystkie zajęcia muszą być stacjonarne (odbywać się w klasie). Platforma internetowa może jedynie służyć do umieszczania dodatkowych materiałów.
 8. Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.
 9. Na przedostatnich lub ostatnich zajęciach należy przeprowadzić ankietę. Zamiast kodu studenci wpisują na ankiecie nazwisko prowadzącego oraz oznaczenie grupy (poziom, termin). Ankiety należy złożyć w zaklejonej i podpisanej przez studenta kopercie w sekretariacie ds. pracowniczych.
 10. O ostatecznej ofercie kursów intensywnych decyduje dyrektor SzJO.
 1. Kursy dla pracowników administracji UW
 1. Po wpłynięciu zgłoszeń od pracowników administracji UW dyrekcja lub wskazana przez dyrektora osoba, odpowiadająca za kursy dla pracowników administracji, zwraca się do kierownika właściwego zespołu językowego o przekazanie nauczycielom wykazu grup wraz z proponowanymi poziomami, terminami i lokalizacją.
 1. Nauczyciele wskazują grupy, które mogą objąć w ramach nadgodzin.
 1. W przypadku, kiedy do prowadzenia danej grupy zgłasza się więcej niż jedna osoba, kierownik zespołu językowego przydziela grupę, kierując się następującymi kryteriami:
 • wyniki ankiet z co najmniej dwóch poprzednich lat oraz wyniki co najmniej dwóch ostatnich hospitacji;
 • wywiązywanie się nauczyciela z obowiązków służbowych (uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach, podejmowanie się zastępstw, itp.);
 • w przypadku, kiedy wyniki ankiet, hospitacji oraz stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych są porównywalne, nadgodziny przyznawane są nauczycielowi zatrudnionemu na wyższym stanowisku;
 • nie można powierzyć nadgodzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu).
 1. Nauczyciel może prowadzić maksymalnie jedną grupę dla pracowników administracji w semestrze. Przekroczenie tego limitu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora SzJO.
 1. Kurs prowadzony jest na podstawie przyjętego przez SzJO programu.
 1. Kierownik przedstawia proponowaną obsadę do akceptacji dyrektorowi SzJO.
 1. Inne kursy

Obsadę innych kursów zatwierdza dyrektor SzJO, konsultując się z kierownikiem właściwego zespołu językowego i biorąc pod uwagę:

 • wymiar pozostałych obciążeń dydaktycznych i organizacyjnych nauczyciela;
 • wyniki ankiet z co najmniej dwóch poprzednich lat oraz wyniki co najmniej dwóch ostatnich hospitacji;
 • wywiązywanie się nauczyciela z obowiązków służbowych (uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach, podejmowanie się zastępstw, itp.);
 • w przypadku, kiedy wyniki ankiet, hospitacji oraz stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych są porównywalne, godziny przyznawane są nauczycielowi zatrudnionemu na wyższym stanowisku;
 • nie można powierzyć godzin nauczycielowi, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub który nie wywiązuje się z obowiązków służbowych (nie uczestniczy lub rzadko uczestniczy w zebraniach i szkoleniach, uporczywie odmawia podejmowania się zastępstw niekolidujących z jego planem, nie przeprowadził ankiety studenckiej lub przeprowadził ją niezgodnie z regulaminem, uzyskał bardzo niski wynik w ankiecie studenckiej, znacznie odbiegający od wyników pozostałych członków zespołu).
 1. o. dyrektor Szkoły Języków Obcych UW Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie likwidacji grup o zbyt niskim zapełnieniu

W związku z Uchwałą nr 65 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów” oraz uchwałą Rady Programowej Szkoły Języków Obcych UW z dnia 22 czerwca 2007 r., wprowadzam następujące zasady likwidowania grup o zbyt niskim zapełnieniu, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych dziennych i niestacjonarnych wieczorowych:

 1. W trakcie II i III tury rejestracji (na lektoraty w semestrze zimowym) oraz IV tury rejestracji (na lektoraty w semestrze letnim) kierownik zespołu językowego, nie później niż cztery dni przed końcem danej tury rejestracji, przekazuje sekretariatowi ds. studenckich wykaz wszystkich grup liczących 11 lub mniej osób. Pracownik sekretariatu likwiduje grupy liczące 11 lub mniej osób nie później niż cztery dni przed końcem tury rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2 poniżej. Średnia w pozostałych grupach w danym zespole językowym musi wynosić co najmniej 16 osób w grupie.
 2. Likwidacja grupy polega na usunięciu z USOSweb imienia i nazwiska nauczyciela, terminu i lokalizacji oraz zastąpieniu krótkiego opisu informacją: „W związku ze zbyt małą liczbą uczestników, grupa została zlikwidowana. Prosimy o jak najszybsze przerejestrowanie się do innej grupy. Rejestracja trwa do dnia […]” Po zlikwidowaniu grupy pracownik sekretariatu wysyła pocztą U-mail do studentów danej grupy mail o treści: „Szanowni Studenci! W związku ze zbyt małą liczbą uczestników, grupa nr […] została zlikwidowana. Prosimy o jak najszybsze przerejestrowanie się do innej grupy. Rejestracja trwa do dnia … W razie problemów ze znalezieniem miejsc w innych grupach, prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora SzJO ds. studenckich [adres mailowy]. Z poważaniem, [imię, nazwisko oraz stanowisko pracownika sekretariatu wysyłającego mail, Szkoła Języków Obcych UW]”
 3. Zachowanie w ofercie lektoratów grup mniejszych niż 12-osobowe możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu przez kierownika danego zespołu językowego pisemnej zgody dyrektora SzJO.

25.02.2013

 1. o. dyrektor Szkoły Języków Obcych UW Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

DECYZJA DYREKTORA SZJO W SPRAWIE ROZLICZANIA PENSUM [pdf]

***

ZASADY PRZYGOTOWANIA NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA KURSÓW NA PLATFORMIE MOODLE

Arkusz samooceny dla prowadzących kursy półinternetowe (nowa wersja obowiązująca od roku ak. 2014/15) [rtf] [pdf] [google docs]

Dobre praktyki w kursach komplementarnych [rtf] [pdf] [google docs]

 1. Kwalifikacje wstępne
 1. E-nauczycielem, czyli prowadzącym kursy półinternetowe na platformie Moodle SzJO UW, może zostać pracownik dydaktyczny SzJO UW, który jest zatrudniony w wymiarze pełnego lub niepełnego etatu, po uzyskaniu zgody Dyrektora SzJO.
 1. Zalecane umiejętności w zakresie operacyjnej wiedzy komputerowej
 1. Nauczyciel, który planuje prowadzenie kursów półinternetowych powinien wykorzystywać swoją wiedzę komputerową w ramach zajęć prowadzonych na kursach stacjonarnych (np. filmy CD/Video, elementy kursu multimedialnego CD-ROM, materiały ze stron WWW).
 2. Kandydat na e-nauczyciela, zwany w następnych punktach kandydatem, powinien posiadać operacyjną wiedzę komputerową dotyczącą obsługi następujących programów komputerowych w podstawowym zakresie
 3. 1. Edytor tekstu
 4. 2. Narzędzia do pokazu slajdów/prezentacji
 5. 3. Programy do odtwarzania multimediów
 6. Kandydat powinien umieć korzystać z następujących programów do pracy on-line:
 7. 4. Przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer)
 8. 5. Wyszukiwarki internetowej (np. Google)
 9. 6. Programu pocztowego (np. Outlook Express)

III. Okres przygotowawczy

 1. Kandydat, który nie ma żadnego lub ma niewystarczające doświadczenie w pracy na platformie Moodle ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu przygotowawczym, dotyczącym funkcjonowania platformy Moodle.
 2. Warunkiem zaliczenia szkolenia przygotowawczego jest samodzielne opracowanie przez kandydata dwóch jednostek kursu półinternetowego (4 godz. dydaktyczne).
 1. Okres wdrażania się do pracy na platformie
 1. Okres wdrażania się kandydata do pracy na platformie zależy indywidualnie od osoby, od jej motywacji, umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz zdolności warunkujących tempo przyswajania wiedzy operacyjnej dotyczącej funkcjonowania platformy Moodle.
 2. Zaleca się, aby w okresie pierwszych dwóch semestrów, kandydat stosował następujące zasoby i składowe kursu półinternetowego równolegle z prowadzonym kursem stacjonarnym:
 3. a. fora
 4. b. quizy (wielokrotna odpowiedź, dopasuj odpowiedź, krótka odpowiedź, załączone odpowiedzi)
 5. c. opis
 6. d. zadanie
 7. e. słownik
 8. f. link do stron WWW/pliku
 9. g. etykieta
 10. W ww. okresie tzw. mieszanego nauczania, kandydat powinien rozwinąć umiejętności operacyjne i merytoryczne nabyte podczas szkolenia przygotowawczego w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowanie autorskiego e-kursu.
 11. 3a. Warunkiem zaliczenia ww. okresu mieszanego jest samodzielne opracowanie przez kandydata e-kursu.
 12. 3b. Autorski kurs półinternetowy kandydata powinien zostać przedłożony do akceptacji konsultantowi d/s szkolenia, który prowadził z danym kandydatem szkolenie przygotowawcze.
 13. Po uzyskaniu w/w akceptacji, kandydat zgłasza kierownikowi odpowiedniego zespołu językowego gotowość do prowadzenia autorskiego kursu półinternetowego. Zgłoszenie powinno mieć miejsce przed rozpoczęciem prac nad planem kursów lektoratowych na następny rok akademicki.

Bibliografia

 • Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003), Warszawa, Rada Europy, CODN, s.21
 • Moodle.pl Pobrano 12.10.2008 r. z: <http://moodle.pl/>
 • H. Komorowska, Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu językowym, (2005), Warszawa: Fraszka Edukacyjna, s.106
 • H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, (2001), Warszawa: Fraszka Edukacyjna
 • D. Karczewska „Platforma MOODLE”, Języki Obce w Szkole, 3/2006, Warszawa: CODN
 • M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, (2005), Kraków: Oficyna Ekonomiczna

***

POZIOMY, PROGRAMY, EFEKTY UCZENIA SIĘ, ZALICZENIA, MATERIAŁY

Lektoraty muszą uwzględniać obowiązujące w SzJO wymogi w następującym zakresie:

 • OZNACZENIE POZIOMÓW: programy, opisy, podręczniki i inne materiały dla danego kursu muszą być zgodne z oznaczeniem poziomu, podanym w USOS-web. Np. poziom B2 widniejący w USOS-web oznacza, że na zajęciach realizowany jest program, który na wejściu zakłada znajomość języka na poziomie B1 i prowadzi w kierunku poziomu B2. Nauczyciel swoim podpisem pod oceną z zaliczenia gwarantuje, że jest to ocena poświadczająca spełnienie wymogów zaliczenia na poziomie podanym w USOS-web. Nauczyciel ma obowiązek zachęcać studentów, którzy reprezentują poziom inny niż wymagany, do przepisania się do innej, właściwszej grupy, a jeśli tego nie chcą uczynić, należy ich informować o konsekwencjach nieprzerejestrowania się na właściwy poziom, o tym, na ile realne są szanse uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia na poziomie zgodnym z oznaczeniem grupy, oraz o dodatkowym nakładzie pracy, który byłby niezbędny, aby uzupełnić braki. W przypadku stwierdzenia znacznej rozbieżności między poziomem większości studentów w grupie a poziomem grupy widniejącym w USOS-web, nauczyciel ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia kierownika zespołu o potrzebie zmiany oznaczenia poziomu w USOS-web.
 • PROGRAMY NAUCZANIA
 • EFEKTY UCZENIA SIĘ
 • SPOSOBY MIERZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
 • ZASADY ZALICZENIA
 • Ponadto lektoraty na wyższych poziomach powinny zawierać elementy języka dla celów akademickich.

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH

Prawa autorskie

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i zaleceń dotyczących praw autorskich. Nauczyciel SzJO ma obowiązek zapoznać się z następującymi dokumentami:

 • Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na UW [pdf]  
 • Opinia przygotowana dla SzJO przez dr. Wojciecha Machałę, WPiA [rtf], [pdf]

Podręczniki

Nauczyciel ma obowiązek wybrać podręcznik dla każdego prowadzonego przez siebie kursu. Studenci uczestniczący w kursie zobowiązani są go posiadać. Nie oznacza to, że kurs powinien ograniczać się do wykonywania zadań z podręcznika, jednak (ponieważ studenci poniosą koszt jego nabycia) należy go wykorzystywać w jak największym stopniu, również do pracy w domu. Dokonując wyboru podręcznika, należy pamiętać o kosztach zakupu, liczbie godzin przeznaczonych na kurs oraz, przede wszystkim, o potrzebach studentów.

Obowiązek wyznaczenia podręcznika dotyczy wszystkich kursów tradycyjnych (tzn. składających się wyłącznie z zajęć prowadzonych w klasie) na studiach stacjonarnych dziennych i niestacjonarnych zaocznych. W przypadku kursów półinternetowych obowiązuje albo wyznaczenie podręcznika, albo stosowanie autorskiego skryptu materiałów. W przypadku e-lektoratów – stosowanie materiałów opracowanych i dostarczonych przez COME lub własnych materiałów autorskich, zgodnych z zaleceniami COME.

Wprowadzenie obowiązku wybrania i korzystania z podręcznika spowodowane jest troską o jakość kursów, ochroną praw autorskich i kosztami powielania materiałów, ponoszonymi przez SzJO. Wydawnictwa językowe oferują zniżki, kupony oraz gratisy dla studentów i lektorów. W tej sprawie należy zwrócić się do przedstawiciela odpowiedniego wydawnictwa.

Informację o podręczniku nauczyciel ma obowiązek podać w opisie kursu w USOS-web w rubryce „Podręcznik / Coursebook”, a dodatkową literaturę w rubryce „Literatura / Bibliography”.

Powielanie materiałów w SzJO

Do kopiowania materiałów na potrzeby lektoratów służy wyłącznie kserokopiarka w budynku nowej SzJO, którą obsługuje pani Małgorzata Zdańska. Każdy lektor kopiujący materiał ma obowiązek podania Pani Małgorzacie Zdańskiej następujących danych: Imię i nazwisko, rodzaj kopiowanego materiału (np. artykuł z gazety, test), liczba kopii.

Kserokopiarka w budynku starej Szkoły służy wyłącznie potrzebom administracyjnym.

***

USOS-WEB I POCZTA ELEKTRONICZNA

USOS-WEB

Do obowiązków nauczyciela SzJO związanych z obsługą USOS-web należy m. in.

 • sprawdzenie poprawności danych wprowadzonych do USOS-web dotyczących planu zajęć (poprawności oznaczenia poziomów grup, terminów, sal, opisów kursów, itp.)
 • wprowadzenie opisów – w języku polskim i angielskim – prowadzonych przez siebie kursów; każdy pracownik Szkoły jest zobowiązany przygotować opis każdego prowadzonego przez siebie kursu. Opisy należy umieścić samodzielnie w przewidzianych terminach w serwisie USOS-web [FORMULARZ OPISU KURSU I INSTRUKCJA JEGO WYPEŁNIANIA]
 • wydrukowanie list studentów (tuż po zakończeniu ostatniej tury rejestracji na dany semestr) i sprawdzenie, czy na zajęcia chodzą wyłącznie studenci, którzy samodzielnie zarejestrowali się w przewidzianych do tego celu terminach rejestracji; studenci niezarejestrowani nie mogą uczestniczyć w zajęciach i nie mogą otrzymać zaliczenia
 • wprowadzenie ocen z zaliczeń do protokołów w USOS-web po każdym semestrze [INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PROTOKOŁÓW OCEN];
 • korzystanie z poczty U-mail w kontaktach ze studentami (np. informowanie studentów o odwołanych zajęciach).

W razie wątpliwości lub problemów w powyższych sprawach należy zwrócić się do pełnomocnika ds. USOS [kontakt]

UNIWERSYTECKA POCZTA ELEKTRONICZNA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Rektora UW z dnia 18 kwietnia 2007 roku, każdy pracownik UW zobowiązany jest do posiadania i użytkowania konta na jednym z serwerów poczty elektronicznej użytkowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z adresem domenowym identyfikowanym z Uczelnią (preferowany schemat adresu poczty: imie.nazwisko@uw.edu.pl). Pracownicy zobowiązani są do korzystania z adresu poczty elektronicznej w sprawach związanych z działalnością Uczelni, w tym do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej z częstotliwością pozwalającą na utrzymywanie kontaktów. Poczta elektroniczna jest jedną z obowiązujących form obiegu informacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Wejście na strony:

 

 

***

DYŻURY (KONSULTACJE)

Nauczyciel SzJO ma obowiązek odbywania dyżurów w wyznaczonych godzinach. Aktualne terminy dyżurów podane są na stronie internetowej SzJO. Obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzanie, czy podane tam informacje są aktualne. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, należy niezwłocznie powiadomić kierownika zespołu.

Dyżury odbywają się w wymiarze 90 minut raz w tygodniu w trakcie semestru i sesji egzaminacyjnych. Możliwe (a nawet zalecane) jest podzielenie dyżuru na dwa bloki 2 x 45 minut w dwa różne dni tygodnia. Nie można scalać dyżurów w bloki dłuższe niż 90-minutowe (np. 3 pełne godziny raz na dwa tygodnie). Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin lub na umowę zlecenie również wyznaczają termin dyżuru. Odstępstwo od tych reguł możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu uzasadnienia kierownikowi zespołu i otrzymania zgody dyrektora SzJO.

Dyżury należy odbywać w pokojach lektorskich (budynek starej SzJO: Zespół J. Angielskiego – p. 28; Zespół J. Niemieckego – p. 26; Zespół Języków Romańskich – p. 24; Zespół J. Rosyjskiego – p. 32), sali 37 w nowej SzJO lub w salach udostępnionych przez wydziały. Podając miejsce dyżuru należy użyć pełnej nazwy wydziału / jednostki UW (np. „Wydział Zarządzania” / „Instytut Socjologii”), numer sali / pokoju, ulicę i numer budynku.

Nieuzasadnione odwołanie dyżuru jest równoznaczne z niestawieniem się do pracy. Niedopuszczalne jest skracanie dyżuru i odbywanie go w innym miejscu niż podane na stronie SzJO. O każdym przypadku odwołania dyżuru należy powiadamiać kierownika zespołu (w przypadku języka angielskiego – z-cę kierownika) oraz sekretariat SzJO. O odwołaniu dyżuru należy również powiadomić studentów pocztą e-mail / u-mail.

***

ANKIETA STUDENCKA

Ankieta obejmuje

 • wszystkie roczne lektoraty SzJO (przeprowadzana jest pod koniec roku akademickiego),
 • wszystkie semestralne lektoraty SzJO, np. e-lektoraty i lektoraty w pełni internetowe (przeprowadzana jest pod koniec każdego semestru),
 • wszystkie kursy intensywne (zimowe i letnie).

Zastępca dyrektora ds. studenckich każdorazowo ogłasza terminy otwarcia i zamknięcia ankiety (m. in. poprzez umieszczenie ogłoszeń w „Aktualnościach” – na stronie internetowej SzJO i na stronie USOS web) oraz podaje do wiadomości zbiorcze wyniki (m. in. na stronie internetowej SzJO) po zakończeniu każdego cyklu ankietyzacji.

Każdy nauczyciel może zapoznać się z wynikami ankiety na stronie USOS-web (zakładka DLA PRACOWNIKÓW). Wynik ankiety umieszczany jest w arkuszu osiągnięć oraz arkuszu oceny okresowej i brany jest pod uwagę przy ocenie okresowej pracownika oraz przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród. Od roku 2012/13 ankieta przeprowadzana jest on-line (poprzez USOS-web).

W kolumnie „Średni wynik” znajduje się średnia uzyskana przez pracownika w grupach stanowiących jeden przedmiot (czyli grupach współdzielących ten sam kod przedmiotu). W kolumnie „Średni wynik ankiety” znajduje się średnia dla wszystkich lektoratów SzJO. Po kliknięciu w strzałkę znajdującą się w kolumnie „Szczegóły” ukazują się szczegółowe wyniki dla danego pytania.

***

ROZWÓJ ZAWODOWY

 

 • ARKUSZ OSIĄGNIĘĆ

 

Nauczyciel SzJO dokumentuje wywiązywanie się z obowiązków oraz osiągnięcia zawodowe poprzez coroczne składanie arkusza osiągnięć. Wypełniony i podpisany arkusz należy przekazać kierownikowi zespołu do 15 października każdego roku. Na podstawie arkuszy osiągnięć przygotowywane są opinie przełożonych o nauczycielach podlegających w danym roku akademickim ocenie okresowej. Arkusze te są również brane pod uwagę przez kierowników zespołów przy wskazywaniu kandydatów do nagród.

 

 • OCENA OKRESOWA

 

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 142 „wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.”

Nauczyciel podlegający w danym roku ocenie okresowej wypełnia arkusz oceny okresowej za okres objęty oceną i przekazuje go kierownikowi zespołu. Do arkusza osiągnięć dołączana jest opinia kierownika zespołu oraz dyrektora SzJO, przygotowana m. in. na podstawie składanych corocznie przez nauczyciela arkuszy osiągnięć i zawierająca wynik hospitacji oraz ankiety studenckiej.

 

 • ZATRUDNIENIE NA WYŻSZYM STANOWISKU

 

Przez awans nauczyciela akademickiego rozumie się karierę naukową, zdobywanie kolejnych stopni naukowych lub zajmowanie wyższych stanowisk. W przypadku Szkoły Języków Obcych awans oznacza przejście ze stanowiska lektora na wyższe stanowisko – wykładowcy i starszego wykładowcy. Nie wymaga się od nauczycieli SzJO zdobywania stopni naukowych, choć jest to z pewnością istotne dla własnego rozwoju, a posiadanie stopnia doktora oznaczać powinno, zgodnie z ustawą, w przypadku starszego wykładowcy, uzyskanie prawa do wyższego wynagrodzenia.

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym zatrudnienie na stanowisku lektora, wykładowcy lub starszego wykładowcy następuje w drodze konkursu. Tak też określa awans Statut uczelni. Nauczyciel akademicki, aby mógł być zatrudniony na wyższym stanowisku musi przystąpić do otwartego konkursu. Nie ma wymogu, aby konkurs odbywał się co roku. Warunki konkursu określa regulamin, przyjęty przez Radę jednostki (w wypadku SzJO – Radę Programową SzJO) i zatwierdzany przez władze uczelni. Regulamin konkursu nie jest przyjęty raz na zawsze – Rada może zmienić warunki i wymagania, a JM Rektor UW może wyrazić zgodę lub nie na ogłoszenie konkursu. Ogłoszenie o konkursie, zawierające m. in. wymagania, które kandydat powinien spełnić, podaje się do wiadomości publicznej (m. in. zamieszcza na stronie internetowej UW w zakładce PRACA NA UW).

Kierownik jednostki (dyrektor SzJO) odpowiada za politykę kadrową i finansową. Wspólnie z zastępcami planuje zatrudnienie na podstawie przewidywanej liczby studentów, którzy będą uczyli się danego języka, biorąc pod uwagę pensum nauczycieli oraz ewentualne godziny nadliczbowe. Planując zatrudnienie, Dyrekcja kieruje się następującymi kryteriami: liczbą zatrudnionych na każdym stanowisku w poszczególnych zespołach, stanem budżetu SzJO, wypełnieniem grup, przewidywaną liczbą studentów w kolejnych latach. Planując konkurs, poza zapisami w Ustawie, Statucie i Regulaminie SzJO, dyrekcja bierze pod uwagę decyzje, uchwały poprzednich kierowników jednostki i przyjęte zwyczaje w SzJO, mając na względzie dobro jednostki.

Aby pracownicy mogli awansować przez zatrudnienie na wyższym stanowisku w drodze konkursu, dyrekcja SzJO musi mieć pewność, że liczba grup i liczba studentów pozwoli na zabezpieczenie uposażenia dla odpowiedniej liczby pracowników na różnych stanowiskach.

 • Wskazówki bibliograficzne dla chętnych pogłębienia znajomości problematyki glottodydaktycznej [czytaj]

***

NAGRODY

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 155:

„Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”

Ponadto pracownicy uczelni publicznej mają prawo do nagród jubileuszowych, z tytułu wieloletniej pracy, w wysokości:

 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego
 1. PROCEDURA ZGŁASZANIA I ZATWIERDZANIA KANDYDATÓW DO NAGRÓD

Kandydatów do nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku przedstawiają dyrekcji kierownicy zespołów językowych wraz z uzasadnieniem, uwzględniającym m. in. osiągnięcia udokumentowane w arkuszach osiągnięć, zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz zespołu, SzJO i UW, wyniki ankiet studenckich, hospitacji oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela akademickiego w zakresie kształcenia i wychowywania studentów, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uczestniczenia w pracach organizacyjnych uczelni. Przedstawiając kandydatów do nagród, kierownicy zespołów językowych uwzględniają podane niżej wytyczne (punkt II).

Również dyrekcja SzJO może zgłosić kandydatury, szczególnie osób, których działania przyczyniają się do poprawy jakości nauczania w całej SzJO oraz sprawnego jej funkcjonowania. Przygotowując listę kandydatów do nagród, dyrekcja SzJO uwzględnia podane niżej wytyczne (punkt II). Listę kandydatów do nagród opiniuje Rada Programowa SzJO, a następnie dyrektor przedstawia ją JM Rektorowi UW.

 1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Nagrody za działalność dydaktyczną
 • nauczyciel osiągnął najwyższe wyniki w ankiecie studenckiej w pytaniu 10 („Ogólna ocena zajęć”) w co najmniej połowie swoich grup (mediana i średnia równe lub bliskie 2 przy co najmniej 10 ankietach oddanych w danej grupie); przy czym w każdej grupie wyniki dla każdego pytania były wyższe niż średnia dla SzJO;
 • doskonalił swój warsztat dydaktyczny, biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach i innych formach dokształcania;
 • wzorowo wypełniał obowiązki dydaktyczne, co znajduje potwierdzenie w wyniku hospitacji.

Ponadto kandydat do nagrody wywiązywał się z podstawowych obowiązków nauczyciela SzJO (np. uczestniczył w zebraniach i szkoleniach SzJO; nieobecności na zebraniach i szkoleniach były usprawiedliwione; terminowo składał wymagane dokumenty, np. arkusz osiągnięć; terminowo i poprawnie uzupełniał opisy kursów w USOS, nie odmawiał prowadzenia zastępstw, chyba że w uzasadnionych przypadkach, itp.) Dodatkowo pod uwagę można wziąć inne udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne lub naukowo-dydaktyczne.

 1. Nagrody za działalność organizacyjną
 • nauczyciel angażował się w istotne działania organizacyjne oraz służące podnoszeniu jakości kształcenia w SzJO i UW;
 • w każdej grupie nauczyciela wyniki z wszystkich pytań w ankiecie studenckiej były wyższe niż średnia dla SzJO;

Ponadto kandydat do nagrody wywiązywał się z podstawowych obowiązków nauczyciela SzJO (np. uczestniczył w zebraniach i szkoleniach SzJO; nieobecności na zebraniach i szkoleniach były usprawiedliwione; terminowo składał wymagane dokumenty, np. arkusz osiągnięć; terminowo i poprawnie uzupełniał opisy kursów w USOS, nie odmawiał prowadzenia zastępstw, chyba że w uzasadnionych przypadkach, itp.) Dodatkowo pod uwagę można wziąć inne udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne lub naukowo-dydaktyczne.

UWAGA: Powyższe kryteria mogą ulegać nieznacznym modyfikacjom w zależności od środków przeznaczonych na nagrody i liczby osób typowanych do nagród. Lista osób nagrodzonych wraz z uzasadnieniem podawana jest do informacji wszystkich pracowników.

Warszawa, dn. 15 marca 2013 r.

p.o. dyrektor SzJO UW mgr Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

***

PRACE ORGANIZACYJNE

Dyrektor SzJO może powierzyć nauczycielowi obowiązki organizacyjne zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 130

„Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych […] Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie.”[więcej]

Wykonanie prac organizacyjnych zleca nauczycielowi dyrektor SzJO lub kierownik zespołu, po uzyskaniu zgody dyrektora. Nauczyciel SzJO może wystąpić do kierownika zespołu o przyznanie mu prac organizacyjnych.

Prace organizacyjne wchodzą w zakres obowiązków nauczyciela akademickiego i jako takie nie są dodatkowo opłacane. Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 155:

„Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”