Warunki zaliczenia lektoratów

[powrót do strony głównej]

UWAGA! Informacja o warunkach zaliczania lektoratów w sem. zimowym 2020/ 2021 znajdują się tutaj | kliknij


Na początku każdego semestru lektor powinien poinformować studentów o szczegółowych zasadach zaliczenia lektoratu, uwzględniających przedstawione poniżej wytyczne. Zasady zaliczenia powinny być również zawarte w opisie lektoratu w USOSweb. Jeśli warunki zaliczenia nie zostały przedstawione lub jeśli opuściłeś pierwsze zajęcia, skontaktuj się z lektorem. | adresy mailowe i dyżury lektorów

Regulamin Studiów (punkt VI): Zaliczenie przedmiotów czytaj
Warunki zaliczania lektoratów (strona Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych na UW

LEKTORATY TRADYCYJNE (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie)

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

 • 99 – 100%   5! (celujący)
 • 93 – 98%     5 (bardzo dobry)
 • 87 – 92%     4+ (dobry plus)
 • 77 – 86%     4 (dobry)
 • 71 – 76%     3+ (dostateczny plus)
 • 60 – 70%     3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30 x 2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze. Opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.


LEKTORATY PÓŁINTERNETOWE (połowa zajęć w klasie, połowa przez Internet)

Na zaliczenie lektoratów półinternetowych składają się następujące składowe: 40% – ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej Moodle (Internet); 30% – test końcowy/zaliczeniowy; 30% – obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (odbywających się w klasie).

Skala ocen

 • 99 – 100%   5! (celujący)
 • 93 – 98%     5 (bardzo dobry)
 • 87 – 92%     4+ (dobry plus)
 • 77 – 86%     4 (dobry)
 • 71 – 76%     3+ (dostateczny plus)
 • 60 – 70%     3 (dostateczny)

Uwaga: Student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej Moodle. Liczba dopuszczalnych nieobecności – 2 (bez usprawiedliwienia) w semestrze. Za zaliczenie semestru zajęć (30h pracy przez Internet + 30h pracy w klasie), czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.


E-LEKTORATY (25% w klasie, 75% przez Internet)

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej oraz 60% punktów za obecność, co jest warunkiem przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału. Na ocenę końcową składają się: punktacja z platformy: 55%, wynik testu: 30% i obecność na zajęciach stacjonarnych: 15%.

Skala ocen

 • 99–100%  5! (celujący)
 • 93–98%    5 (bardzo dobry)
 • 87–92%    4+ (dobry plus)
 • 77–86%    4 (dobry)
 • 71–76%    3+ (dostateczny plus)
 • 60–70%    3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.


LEKTORATY W PEŁNI INTERNETOWE (100% przez Internet: „Elementy języka spotkań i konferencji”, „Pisanie streszczeń w języku angielskim”, „Efektywna komunikacja w biznesie”)

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: praca na platformie internetowej: 70%, test zaliczeniowy: 30%). Uwaga: Student musi zaliczyć minimum 60% z każdej części.

Skala ocen

 • 99 – 100%   5! (celujący)
 • 93 – 98%     5 (bardzo dobry)
 • 87 – 92%     4+ (dobry plus)
 • 77 – 86%     4 (dobry)
 • 71 – 76%     3+ (dostateczny plus)
 • 60 – 70%     3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60h e-zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.


SPOSOBY MIERZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Więcej informacji | pdf